Chung tay chống dịch covid - 19

Ngày 5/4/2020 công ty CP LADODA ủng hộ nhân dân thôn Chí Trung -  xã Tân Quang - HUyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên

100 thùng mỳ tôm phòng chống dịch Covid -19