NotFoundHttpException {#586
 -statusCode: 404
 -headers: []
 #message: "Nội dung không tồn tại."
 #code: 0
 #file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php"
 #line: 914
 -trace: {
  44. Illuminate\Foundation\Application->abort() ==> new Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php:914: """
     if ($code == 404) {\n
       throw new NotFoundHttpException($message);\n
     }\n
     """
   }
  }
  43. Illuminate\Support\Facades\Facade::__callStatic() ==> Illuminate\Foundation\Application->abort(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Facade.php:237: """
     \n
       return $instance->$method(...$args);\n
     }\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => "404"
    1 => "Nội dung không tồn tại."
   ]
  }
  42. App\Http\Controllers\HomeController->staticPage() ==> Illuminate\Support\Facades\Facade::__callStatic(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/app/Http/Controllers/Frontend/HomeController.php:43: """
     if (is_null($page))\r\n
       \App::abort('404', "Nội dung không tồn tại.");\r\n
     if ($this->isMobileOrTablet) {\r\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => "abort"
    1 => array:2 [
     0 => "404"
     1 => "Nội dung không tồn tại."
    ]
   ]
  }
  41. call_user_func_array() ==> App\Http\Controllers\HomeController->staticPage(): {
   args: array:1 [
    0 => "mien-phi-giao-hang"
   ]
  }
  40. Illuminate\Routing\Controller->callAction() ==> call_user_func_array(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Controller.php:55: """
     {\n
       return call_user_func_array([$this, $method], $parameters);\n
     }\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => array:2 [
     0 => HomeController {#506
      #productCategories: array:8 [
       0 => array:5 [
        "id" => 4
        "name" => "Cặp, ca táp da"
        "icon" => "assets/media/images/product_categories/cap-ca-tap-da_17_07_2019.png"
        "icon_hover" => "assets/media/images/product_categories/cap-ca-tap-da_hover_17_07_2019.png"
        "children" => array:3 [
         0 => array:3 [ …3]
         1 => array:3 [ …3]
         2 => array:3 [ …3]
        ]
       ]
       1 => array:5 [
        "id" => 6
        "name" => "Cặp học sinh"
        "icon" => "assets/media/images/product_categories/cap-hoc-sinh_17_07_2019.png"
        "icon_hover" => "assets/media/images/product_categories/cap-hoc-sinh_hover_17_07_2019.png"
        "children" => array:3 [
         0 => array:3 [ …3]
         1 => array:3 [ …3]
         2 => array:3 [ …3]
        ]
       ]
       2 => array:5 [
        "id" => 15
        "name" => "Balo"
        "icon" => "assets/media/images/product_categories/balo_17_07_2019.png"
        "icon_hover" => "assets/media/images/product_categories/balo_hover_17_07_2019.png"
        "children" => array:6 [
         0 => array:3 [ …3]
         1 => array:3 [ …3]
         2 => array:3 [ …3]
         3 => array:3 [ …3]
         4 => array:3 [ …3]
         5 => array:3 [ …3]
        ]
       ]
       3 => array:5 [
        "id" => 28
        "name" => "Vali, túi du lịch"
        "icon" => "assets/media/images/product_categories/vali-tui-du-lich_17_07_2019.png"
        "icon_hover" => "assets/media/images/product_categories/vali-tui-du-lich_hover_17_07_2019.png"
        "children" => array:3 [
         0 => array:3 [ …3]
         1 => array:3 [ …3]
         2 => array:3 [ …3]
        ]
       ]
       4 => array:5 [
        "id" => 1
        "name" => "Cặp, túi đựng máy tính"
        "icon" => "assets/media/images/product_categories/cap-tui-dung-may-tinh_17_07_2019.png"
        "icon_hover" => "assets/media/images/product_categories/cap-tui-dung-may-tinh_hover_17_07_2019.png"
        "children" => array:2 [
         0 => array:3 [ …3]
         1 => array:3 [ …3]
        ]
       ]
       5 => array:5 [
        "id" => 37
        "name" => "Túi nữ thời trang"
        "icon" => "assets/media/images/product_categories/tui-nu-thoi-trang_17_07_2019.png"
        "icon_hover" => "assets/media/images/product_categories/tui-nu-thoi-trang_hover_17_07_2019.png"
        "children" => []
       ]
       6 => array:5 [
        "id" => 38
        "name" => "Đồ da cao cấp"
        "icon" => "assets/media/images/product_categories/do-da-cao-cap_17_07_2019.png"
        "icon_hover" => "assets/media/images/product_categories/do-da-cao-cap_hover_17_07_2019.png"
        "children" => []
       ]
       7 => array:5 [
        "id" => 39
        "name" => "Hàng sản xuất theo yêu cầu"
        "icon" => "assets/media/images/product_categories/hang-san-xuat-theo-yeu-cau_17_07_2019.png"
        "icon_hover" => "assets/media/images/product_categories/hang-san-xuat-theo-yeu-cau_hover_17_07_2019.png"
        "children" => []
       ]
      ]
      -sliders: array:4 [
       0 => array:3 [
        "name" => "Cặp cán bộ"
        "href" => "https://ladoda.com.vn/"
        "image" => "assets/media/images/sliders/cap-can-bo_09_07_2019.png"
       ]
       1 => array:3 [
        "name" => "Những lưu ý khi chọn size vali khi đi máy bay"
        "href" => "https://ladoda.com.vn/tin-tuc/nhung-luu-y-khi-chon-size-vali-khi-di-may-bay-34.html"
        "image" => "assets/media/images/sliders/nhung-luu-y-khi-chon-size-vali-khi-di-may-bay_08_07_2019.png"
       ]
       2 => array:3 [
        "name" => "Balo mẫu giáo"
        "href" => "https://ladoda.com.vn/"
        "image" => "assets/media/images/sliders/balo-mau-giao_08_07_2019.png"
       ]
       3 => array:3 [
        "name" => "Cặp chống gù cho các bé"
        "href" => "https://ladoda.com.vn/"
        "image" => "assets/media/images/sliders/cap-chong-gu-cho-cac-be_08_07_2019.png"
       ]
      ]
      -banner: array:3 [
       "name" => "Ladoda"
       "image" => "assets/media/images/banners/ladoda_09072019_1562638538.png"
       "href" => "https://ladoda.com.vn/"
      ]
      -news: array:4 [
       0 => array:7 [
        "id" => 45
        "title" => "7 CÁCH NHẬN BIẾT DA THẬT VÀ DA GIẢ ĐƠN GIẢN NHẤT"
        "updated_at" => "2019-12-23 09:25:24"
        "image" => "assets/media/images/news/7-cach-nhan-biet-da-that-va-da-gia-don-gian-nhat_23_12_2019.png"
        "summary" => "7 CÁCH NHẬN BIẾT DA THẬT VÀ DA GIẢ ĐƠN GIẢN NHẤT"
        "category_id" => "1"
        "category_name" => "Tin Ladoda"
       ]
       1 => array:7 [
        "id" => 44
        "title" => "Khai mạc Tháng Khuyến mại Hà Nội và Tôn vinh các sản phẩm Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2019"
        "updated_at" => "2019-12-23 09:09:18"
        "image" => "assets/media/images/news/khai-mac-thang-khuyen-mai-ha-noi-va-ton-vinh-cac-san-pham-hang-viet-nam-duoc-nguoi-tieu-dung-yeu-thich-nam-2019_23_12_2019.png"
        "summary" => "LADODA ĐỨNG TOP 1 SẢN PHẨM ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN"
        "category_id" => "1"
        "category_name" => "Tin Ladoda"
       ]
       2 => array:7 [
        "id" => 43
        "title" => "Sử dụng da bò trong sản xuất công nghiệp"
        "updated_at" => "2019-09-18 14:35:46"
        "image" => "assets/media/images/news/su-dung-da-bo-trong-san-xuat-cong-nghiep_18_09_2019.jpg"
        "summary" => "Sử dụng da bò trong sản xuất công nghiệp"
        "category_id" => "1"
        "category_name" => "Tin Ladoda"
       ]
       3 => array:7 [
        "id" => 42
        "title" => "Ladoda đồng hành cùng “tương lai đất nước”"
        "updated_at" => "2019-07-30 13:45:47"
        "image" => "assets/media/images/news/ladoda-dong-hanh-cung-tuong-lai-dat-nuoc_30_07_2019.jpg"
        "summary" => "Ladoda đồng hành cùng “tương lai đất nước”"
        "category_id" => "1"
        "category_name" => "Tin Ladoda"
       ]
      ]
      #isMobileOrTablet: 0
      #isTablet: 0
      #middleware: array:1 [
       0 => array:2 [
        "middleware" => Closure {#507
         class: "App\Http\Controllers\FrontendController"
         this: HomeController {#506}
         parameters: {
          $request: {}
          $next: {}
         }
         file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/app/Http/Controllers/FrontendController.php"
         line: "37 to 87"
        }
        "options" => []
       ]
      ]
      #validatesRequestErrorBag: null
     }
     1 => "staticPage"
    ]
    1 => array:1 [
     "slug" => "mien-phi-giao-hang"
    ]
   ]
  }
  39. Illuminate\Routing\ControllerDispatcher->dispatch() ==> Illuminate\Routing\Controller->callAction(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/ControllerDispatcher.php:44: """
     if (method_exists($controller, 'callAction')) {\n
       return $controller->callAction($method, $parameters);\n
     }\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => "staticPage"
    1 => array:1 [
     "slug" => "mien-phi-giao-hang"
    ]
   ]
  }
  38. Illuminate\Routing\Route->runController() ==> Illuminate\Routing\ControllerDispatcher->dispatch(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Route.php:189: """
     return (new ControllerDispatcher($this->container))->dispatch(\n
       $this, $this->getController(), $this->getControllerMethod()\n
     );\n
     """
   }
   args: array:3 [
    0 => Route {#330
     #uri: "bai-viet/{slug}"
     #methods: array:2 [
      0 => "GET"
      1 => "HEAD"
     ]
     #action: array:7 [
      "middleware" => "web"
      "as" => "home.static-page"
      "uses" => "App\Http\Controllers\HomeController@staticPage"
      "controller" => "App\Http\Controllers\HomeController@staticPage"
      "namespace" => "App\Http\Controllers"
      "prefix" => null
      "where" => []
     ]
     #controller: HomeController {#506}
     #defaults: []
     #wheres: array:1 [
      "slug" => "[a-zA-Z0-9\-]+"
     ]
     #parameters: array:1 [
      "slug" => "mien-phi-giao-hang"
     ]
     #parameterNames: array:1 [
      0 => "slug"
     ]
     #compiled: CompiledRoute {#415
      -variables: array:1 [
       0 => "slug"
      ]
      -tokens: array:2 [
       0 => array:4 [
        0 => "variable"
        1 => "/"
        2 => "[a-zA-Z0-9\-]+"
        3 => "slug"
       ]
       1 => array:2 [
        0 => "text"
        1 => "/bai-viet"
       ]
      ]
      -staticPrefix: "/bai-viet"
      -regex: "#^/bai\-viet/(?P<slug>[a-zA-Z0-9\-]+)$#s"
      -pathVariables: array:1 [
       0 => "slug"
      ]
      -hostVariables: []
      -hostRegex: null
      -hostTokens: []
     }
     #router: Router {#25
      #events: Dispatcher {#6
       #container: Application {#2
        #basePath: "/var/www/html/ladoda.com.vn"
        #hasBeenBootstrapped: true
        #booted: true
        #bootingCallbacks: array:4 [
         0 => Closure {#103
          class: "Arcanedev\Support\ServiceProvider"
          this: LogViewerServiceProvider {#87
           #vendor: "arcanedev"
           #package: "log-viewer"
           #basePath: ""
           #multiConfigs: false
           #app: Application {#2}
           #aliases: array:1 [ …1]
           -aliasLoader: AliasLoader {#34 …2}
           #defer: false
          }
          use: { …1}
          file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/arcanedev/support/src/ServiceProvider.php"
          line: "148 to 152"
         }
         1 => Closure {#361
          class: "Illuminate\Foundation\Application"
          this: Application {#2}
          use: { …1}
          file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php"
          line: "686 to 688"
         }
         2 => Closure {#377
          class: "Illuminate\Foundation\Application"
          this: Application {#2}
          use: { …1}
          file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php"
          line: "686 to 688"
         }
         3 => Closure {#384
          class: "Illuminate\Foundation\Application"
          this: Application {#2}
          use: { …1}
          file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php"
          line: "686 to 688"
         }
        ]
        #bootedCallbacks: array:2 [
         0 => Closure {#163
          class: "Illuminate\Foundation\Support\Providers\RouteServiceProvider"
          this: RouteServiceProvider {#85
           #namespace: "App\Http\Controllers"
           #app: Application {#2}
           #defer: false
          }
          file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Support/Providers/RouteServiceProvider.php"
          line: "32 to 34"
         }
         1 => Closure {#398
          class: "Illuminate\Foundation\Support\Providers\RouteServiceProvider"
          this: RouteServiceProvider {#364
           #namespace: null
           #app: Application {#2}
           #defer: false
          }
          file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Support/Providers/RouteServiceProvider.php"
          line: "32 to 34"
         }
        ]
        #terminatingCallbacks: []
        #serviceProviders: array:32 [
         0 => EventServiceProvider {#4
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         1 => RoutingServiceProvider {#8
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         2 => AuthServiceProvider {#33 …}
         3 => CookieServiceProvider {#50
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         4 => DatabaseServiceProvider {#52
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         5 => EncryptionServiceProvider {#59
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         6 => FilesystemServiceProvider {#61
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         7 => FoundationServiceProvider {#66
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         8 => NotificationServiceProvider {#67
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         9 => PaginationServiceProvider {#69
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         10 => SessionServiceProvider {#73
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         11 => ViewServiceProvider {#77
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         12 => AppServiceProvider {#81
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         13 => BroadcastServiceProvider {#82
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         14 => AuthServiceProvider {#83
          #policies: array:1 [ …1]
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         15 => EventServiceProvider {#84
          #listen: array:5 [ …5]
          #subscribe: []
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         16 => RouteServiceProvider {#85}
         17 => ComposerServiceProvider {#86
          #app: Application {#2}
          #defer: false
         }
         18 => UtilitiesServiceProvider {#88
          #app: Application {#2}
          #aliases: []
          -aliasLoader: AliasLoader {#34 …2}
          #defer: false
         }
         19 => LogViewerServiceProvider {#87}
         20 => LaratrustServiceProvider {#104
          #defer: false
          #commands: array:6 [ …6]
          #app: Application {#2}
         }
         21 => ExcelServiceProvider {#113
          #defer: false
          #app: Application {#2}
         }
         22 => ImageServiceProvider {#130
          #defer: false
          #provider: ImageServiceProviderLaravel5 {#131 …2}
          #app: Application {#2}
         }
         23 => NoCaptchaServiceProvider {#134
          #defer: false
          #app: Application {#2}
         }
         24 => ElfinderServiceProvider {#136
          #defer: false
          #app: Application {#2}
         }
         25 => AgentServiceProvider {#140
          #defer: false
          #app: Application {#2}
         }
         26 => TranslationServiceProvider {#358
          #defer: true
          #app: Application {#2}
         }
         27 => RouteServiceProvider {#364}
         28 => ValidationServiceProvider {#374
          #defer: true
          #app: Application {#2}
         }
         29 => HtmlServiceProvider {#381
          #defer: true
          #app: Application {#2}
         }
         30 => CacheServiceProvider {#534
          #defer: true
          #app: Application {#2}
         }
         31 => RedisServiceProvider {#546
          #defer: true
          #app: Application {#2}
         }
        ]
        #loadedProviders: array:32 [
         "Illuminate\Events\EventServiceProvider" => true
         "Illuminate\Routing\RoutingServiceProvider" => true
         "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider" => true
         "Illuminate\Cookie\CookieServiceProvider" => true
         "Illuminate\Database\DatabaseServiceProvider" => true
         "Illuminate\Encryption\EncryptionServiceProvider" => true
         "Illuminate\Filesystem\FilesystemServiceProvider" => true
         "Illuminate\Foundation\Providers\FoundationServiceProvider" => true
         "Illuminate\Notifications\NotificationServiceProvider" => true
         "Illuminate\Pagination\PaginationServiceProvider" => true
         "Illuminate\Session\SessionServiceProvider" => true
         "Illuminate\View\ViewServiceProvider" => true
         "App\Providers\AppServiceProvider" => true
         "App\Providers\BroadcastServiceProvider" => true
         "App\Providers\AuthServiceProvider" => true
         "App\Providers\EventServiceProvider" => true
         "App\Providers\RouteServiceProvider" => true
         "App\Providers\ComposerServiceProvider" => true
         "Arcanedev\LogViewer\Providers\UtilitiesServiceProvider" => true
         "Arcanedev\LogViewer\LogViewerServiceProvider" => true
         "Laratrust\LaratrustServiceProvider" => true
         "Maatwebsite\Excel\ExcelServiceProvider" => true
         "Intervention\Image\ImageServiceProvider" => true
         "Anhskohbo\NoCaptcha\NoCaptchaServiceProvider" => true
         "Barryvdh\Elfinder\ElfinderServiceProvider" => true
         "Jenssegers\Agent\AgentServiceProvider" => true
         "Illuminate\Translation\TranslationServiceProvider" => true
         "Arcanedev\LogViewer\Providers\RouteServiceProvider" => true
         "Illuminate\Validation\ValidationServiceProvider" => true
         "Collective\Html\HtmlServiceProvider" => true
         "Illuminate\Cache\CacheServiceProvider" => true
         "Illuminate\Redis\RedisServiceProvider" => true
        ]
        #deferredServices: array:87 [
         "Illuminate\Broadcasting\BroadcastManager" => "Illuminate\Broadcasting\BroadcastServiceProvider"
         "Illuminate\Contracts\Broadcasting\Factory" => "Illuminate\Broadcasting\BroadcastServiceProvider"
         "Illuminate\Contracts\Broadcasting\Broadcaster" => "Illuminate\Broadcasting\BroadcastServiceProvider"
         "Illuminate\Bus\Dispatcher" => "Illuminate\Bus\BusServiceProvider"
         "Illuminate\Contracts\Bus\Dispatcher" => "Illuminate\Bus\BusServiceProvider"
         "Illuminate\Contracts\Bus\QueueingDispatcher" => "Illuminate\Bus\BusServiceProvider"
         "cache.store" => "Illuminate\Cache\CacheServiceProvider"
         "memcached.connector" => "Illuminate\Cache\CacheServiceProvider"
         "command.cache.clear" => "Illuminate\Cache\CacheServiceProvider"
         "command.clear-compiled" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.auth.resets.clear" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.config.cache" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.config.clear" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.down" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.environment" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.key.generate" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.optimize" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.route.cache" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.route.clear" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.route.list" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.storage.link" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.tinker" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.up" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.view.clear" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.app.name" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.auth.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.cache.table" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.console.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.controller.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.event.generate" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.event.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.job.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.listener.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.mail.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.middleware.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.model.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.notification.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.notification.table" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.policy.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.provider.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.queue.failed-table" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.queue.table" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.request.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.seeder.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.session.table" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.serve" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.test.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.vendor.publish" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "Illuminate\Console\Scheduling\ScheduleRunCommand" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "migrator" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "migration.repository" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.migrate" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.migrate.rollback" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.migrate.reset" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.migrate.refresh" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.migrate.install" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.migrate.status" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "migration.creator" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.migrate.make" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "seeder" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.seed" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "composer" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.queue.failed" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.queue.retry" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.queue.forget" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "command.queue.flush" => "Illuminate\Foundation\Providers\ConsoleSupportServiceProvider"
         "hash" => "Illuminate\Hashing\HashServiceProvider"
         "mailer" => "Illuminate\Mail\MailServiceProvider"
         "swift.mailer" => "Illuminate\Mail\MailServiceProvider"
         "swift.transport" => "Illuminate\Mail\MailServiceProvider"
         "Illuminate\Contracts\Pipeline\Hub" => "Illuminate\Pipeline\PipelineServiceProvider"
         "queue" => "Illuminate\Queue\QueueServiceProvider"
         "queue.worker" => "Illuminate\Queue\QueueServiceProvider"
         "queue.listener" => "Illuminate\Queue\QueueServiceProvider"
         "queue.failer" => "Illuminate\Queue\QueueServiceProvider"
         "command.queue.work" => "Illuminate\Queue\QueueServiceProvider"
         "command.queue.listen" => "Illuminate\Queue\QueueServiceProvider"
         "command.queue.restart" => "Illuminate\Queue\QueueServiceProvider"
         "queue.connection" => "Illuminate\Queue\QueueServiceProvider"
         "auth.password" => "Illuminate\Auth\Passwords\PasswordResetServiceProvider"
         "auth.password.broker" => "Illuminate\Auth\Passwords\PasswordResetServiceProvider"
         "translation.loader" => "Illuminate\Translation\TranslationServiceProvider"
         "validation.presence" => "Illuminate\Validation\ValidationServiceProvider"
         "html" => "Collective\Html\HtmlServiceProvider"
         "Collective\Html\HtmlBuilder" => "Collective\Html\HtmlServiceProvider"
         "Collective\Html\FormBuilder" => "Collective\Html\HtmlServiceProvider"
         "Laravel\Socialite\Contracts\Factory" => "Laravel\Socialite\SocialiteServiceProvider"
        ]
        #monologConfigurator: null
        #databasePath: null
        #storagePath: null
        #environmentPath: null
        #environmentFile: ".env"
        #namespace: null
        #resolved: array:43 [
         "events" => true
         "router" => true
         "App\Http\Kernel" => true
         "Illuminate\Contracts\Http\Kernel" => true
         "Illuminate\Foundation\Bootstrap\DetectEnvironment" => true
         "Illuminate\Foundation\Bootstrap\LoadConfiguration" => true
         "Illuminate\Foundation\Bootstrap\ConfigureLogging" => true
         "env" => true
         "Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions" => true
         "Illuminate\Foundation\Bootstrap\RegisterFacades" => true
         "Illuminate\Foundation\Bootstrap\RegisterProviders" => true
         "Illuminate\Foundation\Bootstrap\BootProviders" => true
         "db.factory" => true
         "db" => true
         "view.engine.resolver" => true
         "files" => true
         "view.finder" => true
         "view" => true
         "Illuminate\Contracts\Auth\Access\Gate" => true
         "url" => true
         "translation.loader" => true
         "translator" => true
         "blade.compiler" => true
         "validation.presence" => true
         "validator" => true
         "html" => true
         "session" => true
         "session.store" => true
         "form" => true
         "Illuminate\Foundation\Http\Middleware\CheckForMaintenanceMode" => true
         "App\Http\Controllers\HomeController" => true
         "encrypter" => true
         "App\Http\Middleware\EncryptCookies" => true
         "cookie" => true
         "Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse" => true
         "Illuminate\Session\Middleware\StartSession" => true
         "Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession" => true
         "App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken" => true
         "Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings" => true
         "cache" => true
         "redis" => true
         "App\Exceptions\Handler" => true
         "Illuminate\Contracts\Debug\ExceptionHandler" => true
        ]
        #bindings: array:79 [
         "events" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#5 …5}
          "shared" => true
         ]
         "router" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#10 …6}
          "shared" => false
         ]
         "url" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#12 …6}
          "shared" => false
         ]
         "redirect" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#14 …6}
          "shared" => false
         ]
         "Psr\Http\Message\ServerRequestInterface" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#15 …5}
          "shared" => false
         ]
         "Psr\Http\Message\ResponseInterface" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#16 …5}
          "shared" => false
         ]
         "Illuminate\Contracts\Routing\ResponseFactory" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#17 …5}
          "shared" => true
         ]
         "Illuminate\Contracts\Http\Kernel" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#18 …6}
          "shared" => true
         ]
         "Illuminate\Contracts\Console\Kernel" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#19 …6}
          "shared" => true
         ]
         "Illuminate\Contracts\Debug\ExceptionHandler" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#20 …6}
          "shared" => true
         ]
         "env" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#35 …5}
          "shared" => false
         ]
         "auth" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#37 …5}
          "shared" => true
         ]
         "auth.driver" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#39 …5}
          "shared" => true
         ]
         "Illuminate\Contracts\Auth\Authenticatable" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#29 …5}
          "shared" => false
         ]
         "Illuminate\Contracts\Auth\Access\Gate" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#36 …5}
          "shared" => true
         ]
         "cookie" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#51 …5}
          "shared" => true
         ]
         "Faker\Generator" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#53 …4}
          "shared" => true
         ]
         "Illuminate\Database\Eloquent\Factory" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#54 …5}
          "shared" => true
         ]
         "Illuminate\Contracts\Queue\EntityResolver" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#55 …4}
          "shared" => true
         ]
         "db.factory" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#56 …5}
          "shared" => true
         ]
         "db" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#57 …5}
          "shared" => true
         ]
         "db.connection" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#58 …5}
          "shared" => false
         ]
         "encrypter" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#60 …5}
          "shared" => true
         ]
         "files" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#62 …4}
          "shared" => true
         ]
         "filesystem" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#63 …4}
          "shared" => true
         ]
         "filesystem.disk" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#64 …4}
          "shared" => true
         ]
         "filesystem.cloud" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#65 …4}
          "shared" => true
         ]
         "Illuminate\Notifications\ChannelManager" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#68 …5}
          "shared" => true
         ]
         "session" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#74 …5}
          "shared" => true
         ]
         "session.store" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#75 …5}
          "shared" => true
         ]
         "Illuminate\Session\Middleware\StartSession" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#76 …6}
          "shared" => true
         ]
         "view.engine.resolver" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#78 …4}
          "shared" => true
         ]
         "view.finder" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#79 …5}
          "shared" => false
         ]
         "view" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#80 …5}
          "shared" => true
         ]
         "arcanedev.log-viewer.levels" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#89 …5}
          "shared" => true
         ]
         "Arcanedev\LogViewer\Contracts\LogLevelsInterface" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#90 …6}
          "shared" => false
         ]
         "arcanedev.log-viewer.styler" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#91 …6}
          "shared" => true
         ]
         "Arcanedev\LogViewer\Contracts\LogStylerInterface" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#92 …6}
          "shared" => false
         ]
         "arcanedev.log-viewer.menu" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#93 …6}
          "shared" => true
         ]
         "Arcanedev\LogViewer\Contracts\LogMenuInterface" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#94 …6}
          "shared" => false
         ]
         "arcanedev.log-viewer.filesystem" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#95 …5}
          "shared" => true
         ]
         "Arcanedev\LogViewer\Contracts\FilesystemInterface" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#96 …6}
          "shared" => false
         ]
         "arcanedev.log-viewer.factory" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#97 …6}
          "shared" => true
         ]
         "Arcanedev\LogViewer\Contracts\FactoryInterface" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#98 …6}
          "shared" => false
         ]
         "arcanedev.log-viewer.checker" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#99 …6}
          "shared" => true
         ]
         "Arcanedev\LogViewer\Contracts\LogCheckerInterface" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#100 …6}
          "shared" => false
         ]
         "arcanedev.log-viewer" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#101 …6}
          "shared" => true
         ]
         "Arcanedev\LogViewer\Contracts\LogViewerInterface" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#102 …6}
          "shared" => false
         ]
         "laratrust" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#105 …5}
          "shared" => false
         ]
         "command.laratrust.migration" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#106 …4}
          "shared" => true
         ]
         "command.laratrust.make-role" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#107 …5}
          "shared" => true
         ]
         "command.laratrust.make-permission" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#108 …5}
          "shared" => true
         ]
         "command.laratrust.add-trait" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#109 …4}
          "shared" => true
         ]
         "command.laratrust.setup" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#110 …4}
          "shared" => true
         ]
         "command.laratrust.seeder" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#111 …4}
          "shared" => true
         ]
         "excel.identifier" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#115 …6}
          "shared" => false
         ]
         "excel.parsers.css" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#117 …6}
          "shared" => false
         ]
         "excel.reader" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#119 …6}
          "shared" => false
         ]
         "excel.readers.html" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#121 …6}
          "shared" => false
         ]
         "excel.parsers.view" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#123 …6}
          "shared" => false
         ]
         "phpexcel" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#125 …6}
          "shared" => false
         ]
         "excel.writer" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#127 …6}
          "shared" => false
         ]
         "excel" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#129 …6}
          "shared" => false
         ]
         "image" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#133 …6}
          "shared" => false
         ]
         "captcha" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#135 …5}
          "shared" => false
         ]
         "command.elfinder.publish" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#138 …6}
          "shared" => false
         ]
         "agent" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#141 …5}
          "shared" => true
         ]
         "blade.compiler" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#147 …5}
          "shared" => true
         ]
         "translation.loader" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#359 …5}
          "shared" => true
         ]
         "translator" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#360 …5}
          "shared" => true
         ]
         "validation.presence" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#375 …5}
          "shared" => true
         ]
         "validator" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#376 …5}
          "shared" => true
         ]
         "html" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#382 …5}
          "shared" => true
         ]
         "form" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#383 …5}
          "shared" => true
         ]
         "cache" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#540 …5}
          "shared" => true
         ]
         "cache.store" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#541 …5}
          "shared" => true
         ]
         "memcached.connector" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#542 …4}
          "shared" => true
         ]
         "command.cache.clear" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#543 …5}
          "shared" => true
         ]
         "redis" => array:2 [
          "concrete" => Closure {#547 …5}
          "shared" => true
         ]
        ]
        #instances: array:39 [
         "app" => Application {#2}
         "Illuminate\Container\Container" => Application {#2}
         "events" => Dispatcher {#6}
         "path" => "/var/www/html/ladoda.com.vn/app"
         "path.base" => "/var/www/html/ladoda.com.vn"
         "path.lang" => "/var/www/html/ladoda.com.vn/resources/lang"
         "path.config" => "/var/www/html/ladoda.com.vn/config"
         "path.public" => "/var/www/html/ladoda.com.vn/public"
         "path.storage" => "/var/www/html/ladoda.com.vn/storage"
         "path.database" => "/var/www/html/ladoda.com.vn/database"
         "path.resources" => "/var/www/html/ladoda.com.vn/resources"
         "path.bootstrap" => "/var/www/html/ladoda.com.vn/bootstrap"
         "Illuminate\Contracts\Http\Kernel" => Kernel {#26 …}
         "request" => Request {#41
          #json: null
          #convertedFiles: null
          #userResolver: Closure {#409
           class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
           this: AuthServiceProvider {#33 …}
           parameters: {
            $guard: {
             default: null
            }
           }
           use: {
            $app: Application {#2}
           }
           file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/AuthServiceProvider.php"
           line: "85 to 87"
          }
          #routeResolver: Closure {#504
           class: "Illuminate\Routing\Router"
           this: Router {#25}
           use: {
            $route: Route {#330}
           }
           file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php"
           line: "623 to 625"
          }
          +attributes: ParameterBag {#43
           #parameters: []
          }
          +request: ParameterBag {#49
           #parameters: []
          }
          +query: ParameterBag {#49}
          +server: ServerBag {#45
           #parameters: array:33 [
            "USER" => "apache"
            "HOME" => "/usr/share/httpd"
            "HTTP_CONNECTION" => "Keep-Alive"
            "HTTP_HOST" => "ladoda.com.vn"
            "HTTP_ACCEPT_ENCODING" => "br,gzip"
            "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE" => "Sat, 23 Nov 2019 00:50:20 UTC"
            "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" => "en-US,en;q=0.5"
            "HTTP_ACCEPT" => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
            "HTTP_USER_AGENT" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
            "SCRIPT_FILENAME" => "/var/www/html/ladoda.com.vn/public/index.php"
            "REDIRECT_STATUS" => "200"
            "SERVER_NAME" => "ladoda.com.vn"
            "SERVER_PORT" => "443"
            "SERVER_ADDR" => "210.245.107.61"
            "REMOTE_PORT" => "38722"
            "REMOTE_ADDR" => "3.214.224.224"
            "SERVER_SOFTWARE" => "nginx/1.12.2"
            "GATEWAY_INTERFACE" => "CGI/1.1"
            "HTTPS" => "on"
            "REQUEST_SCHEME" => "https"
            "SERVER_PROTOCOL" => "HTTP/1.1"
            "DOCUMENT_ROOT" => "/var/www/html/ladoda.com.vn/public"
            "DOCUMENT_URI" => "/index.php"
            "REQUEST_URI" => "/bai-viet/mien-phi-giao-hang"
            "SCRIPT_NAME" => "/index.php"
            "CONTENT_LENGTH" => ""
            "CONTENT_TYPE" => ""
            "REQUEST_METHOD" => "GET"
            "QUERY_STRING" => ""
            "FCGI_ROLE" => "RESPONDER"
            "PHP_SELF" => "/index.php"
            "REQUEST_TIME_FLOAT" => 1581958363.5283
            "REQUEST_TIME" => 1581958363
           ]
          }
          +files: FileBag {#46
           #parameters: []
          }
          +cookies: ParameterBag {#44
           #parameters: []
          }
          +headers: HeaderBag {#47
           #headers: array:9 [
            "connection" => array:1 [
             0 => "Keep-Alive"
            ]
            "host" => array:1 [
             0 => "ladoda.com.vn"
            ]
            "accept-encoding" => array:1 [
             0 => "br,gzip"
            ]
            "if-modified-since" => array:1 [
             0 => "Sat, 23 Nov 2019 00:50:20 UTC"
            ]
            "accept-language" => array:1 [
             0 => "en-US,en;q=0.5"
            ]
            "accept" => array:1 [
             0 => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
            ]
            "user-agent" => array:1 [
             0 => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
            ]
            "content-length" => array:1 [
             0 => ""
            ]
            "content-type" => array:1 [
             0 => ""
            ]
           ]
           #cacheControl: []
          }
          #content: null
          #languages: null
          #charsets: null
          #encodings: null
          #acceptableContentTypes: null
          #pathInfo: "/bai-viet/mien-phi-giao-hang"
          #requestUri: "/bai-viet/mien-phi-giao-hang"
          #baseUrl: ""
          #basePath: null
          #method: "GET"
          #format: null
          #session: Store {#389
           #id: "paObxArxcbeJqHewBBtSIT4avIg7qXlY2DuiALAi"
           #name: "ksshop_session"
           #attributes: array:3 [
            "_token" => "Kt9ujFqcP2aZ91VueoRPbtTPNjgCKE8g2o9jAJDF"
            "isMobileOrTablet" => 0
            "isTablet" => 0
           ]
           #bags: []
           #metaBag: MetadataBag {#390
            -name: "__metadata"
            -storageKey: "_sf2_meta"
            #meta: &17 array:3 [
             "u" => 1581958363
             "c" => 1581958363
             "l" => "0"
            ]
            -lastUsed: 1581958363
            -updateThreshold: 0
           }
           #bagData: array:1 [
            "_sf2_meta" => &17 array:3 [&17]
           ]
           #handler: FileSessionHandler {#388
            #files: Filesystem {#150}
            #path: "/var/www/html/ladoda.com.vn/storage/framework/sessions"
            #minutes: 120
           }
           #started: true
          }
          #locale: null
          #defaultLocale: "en"
         }
         "config" => Repository {#24
          #items: array:23 [ …23]
         }
         "log" => Writer {#42
          #monolog: Logger {#38 …4}
          #dispatcher: Dispatcher {#6}
          #levels: array:8 [ …8]
         }
         "db.factory" => ConnectionFactory {#142
          #container: Application {#2}
         }
         "db" => DatabaseManager {#23
          #app: Application {#2}
          #factory: ConnectionFactory {#142}
          #connections: array:1 [ …1]
          #extensions: []
         }
         "view.engine.resolver" => EngineResolver {#146
          #resolvers: array:2 [ …2]
          #resolved: array:1 [ …1]
         }
         "files" => Filesystem {#150}
         "view" => Factory {#151
          #engines: EngineResolver {#146}
          #finder: FileViewFinder {#149 …5}
          #events: Dispatcher {#6}
          #container: Application {#2}
          #shared: array:10 [ …10]
          #aliases: []
          #names: []
          #extensions: array:2 [ …2]
          #composers: []
          #sections: []
          #sectionStack: []
          #loopsStack: []
          #pushes: []
          #pushStack: []
          #renderCount: 0
         }
         "Illuminate\Contracts\Auth\Access\Gate" => Gate {#152
          #container: Application {#2}
          #userResolver: Closure {#153 …5}
          #abilities: []
          #policies: array:1 [ …1]
          #beforeCallbacks: []
          #afterCallbacks: []
         }
         "routes" => RouteCollection {#27
          #routes: array:6 [
           "GET" => array:118 [
            "admin/login" => Route {#165
             #uri: "admin/login"
             #methods: array:2 [ …2]
             #action: array:7 [ …7]
             #controller: null
             #defaults: []
             #wheres: []
             #parameters: null
             #parameterNames: null
             #compiled: CompiledRoute {#411 …8}
             #router: Router {#25}
             #container: Application {#2}
            }
            "admin" => Route {#168 …11}
            "admin/403" => Route {#170 …11}
            "admin/404" => Route {#171 …11}
            "admin/logout" => Route {#172 …11}
            "admin/change-password" => Route {#173 …11}
            "admin/account" => Route {#175 …11}
            "admin/users/delete/{id}" => Route {#177 …11}
            "admin/users/update_password/{id}" => Route {#178 …11}
            "admin/users" => Route {#181 …11}
            "admin/users/create" => Route {#182 …11}
            "admin/users/{user}" => Route {#184 …11}
            "admin/users/{user}/edit" => Route {#185 …11}
            "admin/roles" => Route {#188 …11}
            "admin/roles/create" => Route {#189 …11}
            "admin/roles/{role}" => Route {#191 …11}
            "admin/roles/{role}/edit" => Route {#192 …11}
            "admin/cache/flush" => Route {#180 …11}
            "admin/sliders" => Route {#275 …11}
            "admin/sliders/create" => Route {#196 …11}
            "admin/sliders/{slider}" => Route {#198 …11}
            "admin/sliders/{slider}/edit" => Route {#199 …11}
            "admin/attributes" => Route {#203 …11}
            "admin/attributes/create" => Route {#204 …11}
            "admin/attributes/{attribute}" => Route {#206 …11}
            "admin/attributes/{attribute}/edit" => Route {#207 …11}
            "admin/attribute-categories" => Route {#211 …11}
            "admin/attribute-categories/{attribute_category}" => Route {#213 …11}
            "admin/attribute-values" => Route {#214 …11}
            "admin/attribute-values/create" => Route {#215 …11}
            "admin/attribute-values/{attribute_value}" => Route {#217 …11}
            "admin/attribute-values/{attribute_value}/edit" => Route {#218 …11}
            "admin/products/get-image" => Route {#223 …11}
            "admin/products" => Route {#225 …11}
            "admin/products/create" => Route {#226 …11}
            "admin/products/{product}" => Route {#228 …11}
            "admin/products/{product}/edit" => Route {#229 …11}
            "admin/locations" => Route {#238 …11}
            "admin/locations/{id}" => Route {#240 …11}
            "admin/promotions" => Route {#243 …11}
            "admin/promotions/create" => Route {#244 …11}
            "admin/promotions/{promotion}" => Route {#246 …11}
            "admin/promotions/{promotion}/edit" => Route {#247 …11}
            "admin/coupons" => Route {#250 …11}
            "admin/coupons/create" => Route {#251 …11}
            "admin/coupons/{coupon}" => Route {#253 …11}
            "admin/coupons/{coupon}/edit" => Route {#254 …11}
            "admin/product-categories/sort-position" => Route {#242 …11}
            "admin/product-categories" => Route {#259 …11}
            "admin/product-categories/create" => Route {#260 …11}
            "admin/product-categories/{product_category}" => Route {#262 …11}
            "admin/product-categories/{product_category}/edit" => Route {#263 …11}
            "admin/product-categories/update-position/{id}/{value}" => Route {#258 …11}
            "admin/shops" => Route {#268 …11}
            "admin/shops/create" => Route {#269 …11}
            "admin/shops/{shop}" => Route {#271 …11}
            "admin/shops/{shop}/edit" => Route {#272 …11}
            "admin/sliders/update-position/{id}/{value}" => Route {#267 …11}
            "admin/orders" => Route {#276 …11}
            "admin/orders/create" => Route {#277 …11}
            "admin/orders/{order}" => Route {#279 …11}
            "admin/orders/{order}/edit" => Route {#280 …11}
            "admin/customers" => Route {#286 …11}
            "admin/customers/create" => Route {#287 …11}
            "admin/customers/{customer}" => Route {#289 …11}
            "admin/customers/{customer}/edit" => Route {#290 …11}
            "admin/static-pages" => Route {#294 …11}
            "admin/static-pages/create" => Route {#295 …11}
            "admin/static-pages/{static_page}" => Route {#297 …11}
            "admin/static-pages/{static_page}/edit" => Route {#298 …11}
            "admin/news" => Route {#301 …11}
            "admin/news/create" => Route {#302 …11}
            "admin/news/{news}" => Route {#304 …11}
            "admin/news/{news}/edit" => Route {#305 …11}
            "admin/news-categories" => Route {#308 …11}
            "admin/news-categories/create" => Route {#309 …11}
            "admin/news-categories/{news_category}" => Route {#311 …11}
            "admin/news-categories/{news_category}/edit" => Route {#312 …11}
            "admin/banners" => Route {#316 …11}
            "admin/banners/create" => Route {#317 …11}
            "admin/banners/{banner}" => Route {#319 …11}
            "admin/banners/{banner}/edit" => Route {#320 …11}
            "admin/newsletters" => Route {#324 …11}
            "admin/setting-caches/redis" => Route {#323 …11}
            "admin/elfinder" => Route {#392 …11}
            "admin/elfinder/connector" => Route {#326 …11}
            "admin/elfinder/ckeditor4" => Route {#328 …11}
            "admin/elfinder/tinymce" => Route {#395 …11}
            "/" => Route {#166 …11}
            "bai-viet/{slug}" => Route {#330}
            "he-thong-cua-hang.html" => Route {#331 …11}
            "logout" => Route {#332 …11}
            "dang-nhap.html" => Route {#333 …11}
            "facebook" => Route {#334 …11}
            "account/facebook" => Route {#335 …11}
            "google" => Route {#336 …11}
            "account/google" => Route {#337 …11}
            "danh-muc-san-pham/{slug}-{id}.html" => Route {#340 …11}
            "san-pham-dac-biet/{slug}-{id}.html" => Route {#341 …11}
            "bo-suu-tap/{slug}-{id}.html" => Route {#342 …11}
            "san-pham-moi/{slug}-{id}.html" => Route {#343 …11}
            "{slug}-{id}.html" => Route {#344 …11}
            "danh-muc-tin/{slug}-{id}.html" => Route {#345 …11}
            "tin-tuc/{slug}-{id}.html" => Route {#346 …11}
            "gio-hang/thong-tin-don-hang.html" => Route {#347 …11}
            "gio-hang/thanh-toan.html" => Route {#348 …11}
            "gio-hang/hoan-thanh.html" => Route {#352 …11}
            "tim-kiem.html" => Route {#354 …11}
            "404.html" => Route {#356 …11}
            "admin/elfinder/popup/{input_id}" => Route {#327 …11}
            "admin/elfinder/filepicker/{input_id}" => Route {#394 …11}
            "admin/elfinder/tinymce4" => Route {#396 …11}
            "admin/elfinder/ckeditor" => Route {#397 …11}
            "admin/log-viewer" => Route {#399 …11}
            "admin/log-viewer/logs" => Route {#401 …11}
            "admin/log-viewer/logs/{date}" => Route {#404 …11}
            "admin/log-viewer/logs/{date}/download" => Route {#405 …11}
            "admin/log-viewer/logs/{date}/{level}" => Route {#406 …11}
           ]
           "HEAD" => array:118 [
            "admin/login" => Route {#165}
            "admin" => Route {#168 …11}
            "admin/403" => Route {#170 …11}
            "admin/404" => Route {#171 …11}
            "admin/logout" => Route {#172 …11}
            "admin/change-password" => Route {#173 …11}
            "admin/account" => Route {#175 …11}
            "admin/users/delete/{id}" => Route {#177 …11}
            "admin/users/update_password/{id}" => Route {#178 …11}
            "admin/users" => Route {#181 …11}
            "admin/users/create" => Route {#182 …11}
            "admin/users/{user}" => Route {#184 …11}
            "admin/users/{user}/edit" => Route {#185 …11}
            "admin/roles" => Route {#188 …11}
            "admin/roles/create" => Route {#189 …11}
            "admin/roles/{role}" => Route {#191 …11}
            "admin/roles/{role}/edit" => Route {#192 …11}
            "admin/cache/flush" => Route {#180 …11}
            "admin/sliders" => Route {#275 …11}
            "admin/sliders/create" => Route {#196 …11}
            "admin/sliders/{slider}" => Route {#198 …11}
            "admin/sliders/{slider}/edit" => Route {#199 …11}
            "admin/attributes" => Route {#203 …11}
            "admin/attributes/create" => Route {#204 …11}
            "admin/attributes/{attribute}" => Route {#206 …11}
            "admin/attributes/{attribute}/edit" => Route {#207 …11}
            "admin/attribute-categories" => Route {#211 …11}
            "admin/attribute-categories/{attribute_category}" => Route {#213 …11}
            "admin/attribute-values" => Route {#214 …11}
            "admin/attribute-values/create" => Route {#215 …11}
            "admin/attribute-values/{attribute_value}" => Route {#217 …11}
            "admin/attribute-values/{attribute_value}/edit" => Route {#218 …11}
            "admin/products/get-image" => Route {#223 …11}
            "admin/products" => Route {#225 …11}
            "admin/products/create" => Route {#226 …11}
            "admin/products/{product}" => Route {#228 …11}
            "admin/products/{product}/edit" => Route {#229 …11}
            "admin/locations" => Route {#238 …11}
            "admin/locations/{id}" => Route {#240 …11}
            "admin/promotions" => Route {#243 …11}
            "admin/promotions/create" => Route {#244 …11}
            "admin/promotions/{promotion}" => Route {#246 …11}
            "admin/promotions/{promotion}/edit" => Route {#247 …11}
            "admin/coupons" => Route {#250 …11}
            "admin/coupons/create" => Route {#251 …11}
            "admin/coupons/{coupon}" => Route {#253 …11}
            "admin/coupons/{coupon}/edit" => Route {#254 …11}
            "admin/product-categories/sort-position" => Route {#242 …11}
            "admin/product-categories" => Route {#259 …11}
            "admin/product-categories/create" => Route {#260 …11}
            "admin/product-categories/{product_category}" => Route {#262 …11}
            "admin/product-categories/{product_category}/edit" => Route {#263 …11}
            "admin/product-categories/update-position/{id}/{value}" => Route {#258 …11}
            "admin/shops" => Route {#268 …11}
            "admin/shops/create" => Route {#269 …11}
            "admin/shops/{shop}" => Route {#271 …11}
            "admin/shops/{shop}/edit" => Route {#272 …11}
            "admin/sliders/update-position/{id}/{value}" => Route {#267 …11}
            "admin/orders" => Route {#276 …11}
            "admin/orders/create" => Route {#277 …11}
            "admin/orders/{order}" => Route {#279 …11}
            "admin/orders/{order}/edit" => Route {#280 …11}
            "admin/customers" => Route {#286 …11}
            "admin/customers/create" => Route {#287 …11}
            "admin/customers/{customer}" => Route {#289 …11}
            "admin/customers/{customer}/edit" => Route {#290 …11}
            "admin/static-pages" => Route {#294 …11}
            "admin/static-pages/create" => Route {#295 …11}
            "admin/static-pages/{static_page}" => Route {#297 …11}
            "admin/static-pages/{static_page}/edit" => Route {#298 …11}
            "admin/news" => Route {#301 …11}
            "admin/news/create" => Route {#302 …11}
            "admin/news/{news}" => Route {#304 …11}
            "admin/news/{news}/edit" => Route {#305 …11}
            "admin/news-categories" => Route {#308 …11}
            "admin/news-categories/create" => Route {#309 …11}
            "admin/news-categories/{news_category}" => Route {#311 …11}
            "admin/news-categories/{news_category}/edit" => Route {#312 …11}
            "admin/banners" => Route {#316 …11}
            "admin/banners/create" => Route {#317 …11}
            "admin/banners/{banner}" => Route {#319 …11}
            "admin/banners/{banner}/edit" => Route {#320 …11}
            "admin/newsletters" => Route {#324 …11}
            "admin/setting-caches/redis" => Route {#323 …11}
            "admin/elfinder" => Route {#392 …11}
            "admin/elfinder/connector" => Route {#326 …11}
            "admin/elfinder/ckeditor4" => Route {#328 …11}
            "admin/elfinder/tinymce" => Route {#395 …11}
            "/" => Route {#166 …11}
            "bai-viet/{slug}" => Route {#330}
            "he-thong-cua-hang.html" => Route {#331 …11}
            "logout" => Route {#332 …11}
            "dang-nhap.html" => Route {#333 …11}
            "facebook" => Route {#334 …11}
            "account/facebook" => Route {#335 …11}
            "google" => Route {#336 …11}
            "account/google" => Route {#337 …11}
            "danh-muc-san-pham/{slug}-{id}.html" => Route {#340 …11}
            "san-pham-dac-biet/{slug}-{id}.html" => Route {#341 …11}
            "bo-suu-tap/{slug}-{id}.html" => Route {#342 …11}
            "san-pham-moi/{slug}-{id}.html" => Route {#343 …11}
            "{slug}-{id}.html" => Route {#344 …11}
            "danh-muc-tin/{slug}-{id}.html" => Route {#345 …11}
            "tin-tuc/{slug}-{id}.html" => Route {#346 …11}
            "gio-hang/thong-tin-don-hang.html" => Route {#347 …11}
            "gio-hang/thanh-toan.html" => Route {#348 …11}
            "gio-hang/hoan-thanh.html" => Route {#352 …11}
            "tim-kiem.html" => Route {#354 …11}
            "404.html" => Route {#356 …11}
            "admin/elfinder/popup/{input_id}" => Route {#327 …11}
            "admin/elfinder/filepicker/{input_id}" => Route {#394 …11}
            "admin/elfinder/tinymce4" => Route {#396 …11}
            "admin/elfinder/ckeditor" => Route {#397 …11}
            "admin/log-viewer" => Route {#399 …11}
            "admin/log-viewer/logs" => Route {#401 …11}
            "admin/log-viewer/logs/{date}" => Route {#404 …11}
            "admin/log-viewer/logs/{date}/download" => Route {#405 …11}
            "admin/log-viewer/logs/{date}/{level}" => Route {#406 …11}
           ]
           "POST" => array:49 [
            "admin/login" => Route {#167
             #uri: "admin/login"
             #methods: array:1 [ …1]
             #action: array:8 [ …8]
             #controller: null
             #defaults: []
              …6
            }
            "admin/get-district-by-province" => Route {#169 …11}
            "admin/change-password" => Route {#174 …11}
            "admin/account" => Route {#176 …11}
            "admin/users" => Route {#183 …11}
            "admin/roles" => Route {#190 …11}
            "admin/sliders" => Route {#197 …11}
            "admin/attributes" => Route {#205 …11}
            "admin/attributes/getById" => Route {#195 …11}
            "admin/attribute-categories" => Route {#212 …11}
            "admin/attribute-values" => Route {#216 …11}
            "admin/attribute-values/update-bulk" => Route {#210 …11}
            "admin/products" => Route {#227 …11}
            "admin/products/search-by-name" => Route {#224 …11}
            "admin/products/search-by-type" => Route {#232 …11}
            "admin/products/get-by-type" => Route {#233 …11}
            "admin/products/get-product" => Route {#234 …11}
            "admin/products/update-status" => Route {#235 …11}
            "admin/products/save-image" => Route {#237 …11}
            "admin/products/update-bulk" => Route {#236 …11}
            "admin/locations/update" => Route {#239 …11}
            "admin/locations/store" => Route {#241 …11}
            "admin/promotions" => Route {#245 …11}
            "admin/coupons" => Route {#252 …11}
            "admin/product-categories/storeSortPosition" => Route {#257 …11}
            "admin/product-categories" => Route {#261 …11}
            "admin/product-categories/getChildrenById" => Route {#266 …11}
            "admin/shops" => Route {#270 …11}
            "admin/orders" => Route {#278 …11}
            "admin/orders/get-district-by-province" => Route {#202 …11}
            "admin/orders/choose-delivery" => Route {#283 …11}
            "admin/orders/change-method-delivery" => Route {#284 …11}
            "admin/customers" => Route {#288 …11}
            "admin/customers/update-bulk" => Route {#285 …11}
            "admin/static-pages" => Route {#296 …11}
            "admin/news" => Route {#303 …11}
            "admin/news-categories" => Route {#310 …11}
            "admin/news/ajaxUpdateBulk" => Route {#293 …11}
            "admin/banners" => Route {#318 …11}
            "admin/newsletters/update-bulk" => Route {#315 …11}
            "admin/elfinder/connector" => Route {#326 …11}
            "product-child" => Route {#338 …11}
            "cart-add" => Route {#339 …11}
            "gio-hang/remove" => Route {#349 …11}
            "gio-hang/update-quantity" => Route {#350 …11}
            "gio-hang/coupon" => Route {#351 …11}
            "gio-hang/payment" => Route {#353 …11}
            "provinces/get-district" => Route {#355 …11}
            "newsletter" => Route {#357 …11}
           ]
           "PUT" => array:18 [
            "admin/users/post_update_password/{id}" => Route {#179 …11}
            "admin/users/{user}" => Route {#186 …11}
            "admin/roles/{role}" => Route {#193 …11}
            "admin/sliders/{slider}" => Route {#200 …11}
            "admin/attributes/{attribute}" => Route {#208 …11}
            "admin/attribute-values/{attribute_value}" => Route {#219 …11}
            "admin/products/{product}" => Route {#230 …11}
            "admin/promotions/{promotion}" => Route {#248 …11}
            "admin/coupons/{coupon}" => Route {#255 …11}
            "admin/product-categories/{product_category}" => Route {#264 …11}
            "admin/shops/{shop}" => Route {#273 …11}
            "admin/orders/{order}" => Route {#281 …11}
            "admin/customers/{customer}" => Route {#291 …11}
            "admin/static-pages/{static_page}" => Route {#299 …11}
            "admin/news/{news}" => Route {#306 …11}
            "admin/news-categories/{news_category}" => Route {#313 …11}
            "admin/banners/{banner}" => Route {#321 …11}
            "admin/elfinder/connector" => Route {#326 …11}
           ]
           "PATCH" => array:17 [
            "admin/users/{user}" => Route {#186 …11}
            "admin/roles/{role}" => Route {#193 …11}
            "admin/sliders/{slider}" => Route {#200 …11}
            "admin/attributes/{attribute}" => Route {#208 …11}
            "admin/attribute-values/{attribute_value}" => Route {#219 …11}
            "admin/products/{product}" => Route {#230 …11}
            "admin/promotions/{promotion}" => Route {#248 …11}
            "admin/coupons/{coupon}" => Route {#255 …11}
            "admin/product-categories/{product_category}" => Route {#264 …11}
            "admin/shops/{shop}" => Route {#273 …11}
            "admin/orders/{order}" => Route {#281 …11}
            "admin/customers/{customer}" => Route {#291 …11}
            "admin/static-pages/{static_page}" => Route {#299 …11}
            "admin/news/{news}" => Route {#306 …11}
            "admin/news-categories/{news_category}" => Route {#313 …11}
            "admin/banners/{banner}" => Route {#321 …11}
            "admin/elfinder/connector" => Route {#326 …11}
           ]
           "DELETE" => array:21 [
            "admin/users/{user}" => Route {#187 …11}
            "admin/roles/{role}" => Route {#194 …11}
            "admin/sliders/{slider}" => Route {#201 …11}
            "admin/attributes/{attribute}" => Route {#209 …11}
            "admin/attribute-values/{attribute_value}" => Route {#220 …11}
            "admin/products/delete-children" => Route {#221 …11}
            "admin/products/delete-image" => Route {#222 …11}
            "admin/products/{product}" => Route {#231 …11}
            "admin/promotions/{promotion}" => Route {#249 …11}
            "admin/coupons/{coupon}" => Route {#256 …11}
            "admin/product-categories/{product_category}" => Route {#265 …11}
            "admin/shops/{shop}" => Route {#274 …11}
            "admin/orders/{order}" => Route {#282 …11}
            "admin/customers/{customer}" => Route {#292 …11}
            "admin/static-pages/{static_page}" => Route {#300 …11}
            "admin/news/{news}" => Route {#307 …11}
            "admin/news-categories/{news_category}" => Route {#314 …11}
            "admin/banners/{banner}" => Route {#322 …11}
            "admin/newsletters/{newsletter}" => Route {#325 …11}
            "admin/elfinder/connector" => Route {#326 …11}
            "admin/log-viewer/logs/delete" => Route {#402 …11}
           ]
          ]
          #allRoutes: array:203 [
           "HEADadmin/login" => Route {#165}
           "POSTadmin/login" => Route {#167 …6}
           "HEADadmin" => Route {#168 …11}
           "POSTadmin/get-district-by-province" => Route {#169 …11}
           "HEADadmin/403" => Route {#170 …11}
           "HEADadmin/404" => Route {#171 …11}
           "HEADadmin/logout" => Route {#172 …11}
           "HEADadmin/change-password" => Route {#173 …11}
           "POSTadmin/change-password" => Route {#174 …11}
           "HEADadmin/account" => Route {#175 …11}
           "POSTadmin/account" => Route {#176 …11}
           "HEADadmin/users/delete/{id}" => Route {#177 …11}
           "HEADadmin/users/update_password/{id}" => Route {#178 …11}
           "PUTadmin/users/post_update_password/{id}" => Route {#179 …11}
           "HEADadmin/users" => Route {#181 …11}
           "HEADadmin/users/create" => Route {#182 …11}
           "POSTadmin/users" => Route {#183 …11}
           "HEADadmin/users/{user}" => Route {#184 …11}
           "HEADadmin/users/{user}/edit" => Route {#185 …11}
           "PATCHadmin/users/{user}" => Route {#186 …11}
           "DELETEadmin/users/{user}" => Route {#187 …11}
           "HEADadmin/roles" => Route {#188 …11}
           "HEADadmin/roles/create" => Route {#189 …11}
           "POSTadmin/roles" => Route {#190 …11}
           "HEADadmin/roles/{role}" => Route {#191 …11}
           "HEADadmin/roles/{role}/edit" => Route {#192 …11}
           "PATCHadmin/roles/{role}" => Route {#193 …11}
           "DELETEadmin/roles/{role}" => Route {#194 …11}
           "HEADadmin/cache/flush" => Route {#180 …11}
           "HEADadmin/sliders" => Route {#275 …11}
           "HEADadmin/sliders/create" => Route {#196 …11}
           "POSTadmin/sliders" => Route {#197 …11}
           "HEADadmin/sliders/{slider}" => Route {#198 …11}
           "HEADadmin/sliders/{slider}/edit" => Route {#199 …11}
           "PATCHadmin/sliders/{slider}" => Route {#200 …11}
           "DELETEadmin/sliders/{slider}" => Route {#201 …11}
           "HEADadmin/attributes" => Route {#203 …11}
           "HEADadmin/attributes/create" => Route {#204 …11}
           "POSTadmin/attributes" => Route {#205 …11}
           "HEADadmin/attributes/{attribute}" => Route {#206 …11}
           "HEADadmin/attributes/{attribute}/edit" => Route {#207 …11}
           "PATCHadmin/attributes/{attribute}" => Route {#208 …11}
           "DELETEadmin/attributes/{attribute}" => Route {#209 …11}
           "POSTadmin/attributes/getById" => Route {#195 …11}
           "HEADadmin/attribute-categories" => Route {#211 …11}
           "POSTadmin/attribute-categories" => Route {#212 …11}
           "HEADadmin/attribute-categories/{attribute_category}" => Route {#213 …11}
           "HEADadmin/attribute-values" => Route {#214 …11}
           "HEADadmin/attribute-values/create" => Route {#215 …11}
           "POSTadmin/attribute-values" => Route {#216 …11}
           "HEADadmin/attribute-values/{attribute_value}" => Route {#217 …11}
           "HEADadmin/attribute-values/{attribute_value}/edit" => Route {#218 …11}
           "PATCHadmin/attribute-values/{attribute_value}" => Route {#219 …11}
           "DELETEadmin/attribute-values/{attribute_value}" => Route {#220 …11}
           "POSTadmin/attribute-values/update-bulk" => Route {#210 …11}
           "DELETEadmin/products/delete-children" => Route {#221 …11}
           "DELETEadmin/products/delete-image" => Route {#222 …11}
           "HEADadmin/products/get-image" => Route {#223 …11}
           "HEADadmin/products" => Route {#225 …11}
           "HEADadmin/products/create" => Route {#226 …11}
           "POSTadmin/products" => Route {#227 …11}
           "HEADadmin/products/{product}" => Route {#228 …11}
           "HEADadmin/products/{product}/edit" => Route {#229 …11}
           "PATCHadmin/products/{product}" => Route {#230 …11}
           "DELETEadmin/products/{product}" => Route {#231 …11}
           "POSTadmin/products/search-by-name" => Route {#224 …11}
           "POSTadmin/products/search-by-type" => Route {#232 …11}
           "POSTadmin/products/get-by-type" => Route {#233 …11}
           "POSTadmin/products/get-product" => Route {#234 …11}
           "POSTadmin/products/update-status" => Route {#235 …11}
           "POSTadmin/products/save-image" => Route {#237 …11}
           "POSTadmin/products/update-bulk" => Route {#236 …11}
           "HEADadmin/locations" => Route {#238 …11}
           "POSTadmin/locations/update" => Route {#239 …11}
           "HEADadmin/locations/{id}" => Route {#240 …11}
           "POSTadmin/locations/store" => Route {#241 …11}
           "HEADadmin/promotions" => Route {#243 …11}
           "HEADadmin/promotions/create" => Route {#244 …11}
           "POSTadmin/promotions" => Route {#245 …11}
           "HEADadmin/promotions/{promotion}" => Route {#246 …11}
           "HEADadmin/promotions/{promotion}/edit" => Route {#247 …11}
           "PATCHadmin/promotions/{promotion}" => Route {#248 …11}
           "DELETEadmin/promotions/{promotion}" => Route {#249 …11}
           "HEADadmin/coupons" => Route {#250 …11}
           "HEADadmin/coupons/create" => Route {#251 …11}
           "POSTadmin/coupons" => Route {#252 …11}
           "HEADadmin/coupons/{coupon}" => Route {#253 …11}
           "HEADadmin/coupons/{coupon}/edit" => Route {#254 …11}
           "PATCHadmin/coupons/{coupon}" => Route {#255 …11}
           "DELETEadmin/coupons/{coupon}" => Route {#256 …11}
           "HEADadmin/product-categories/sort-position" => Route {#242 …11}
           "POSTadmin/product-categories/storeSortPosition" => Route {#257 …11}
           "HEADadmin/product-categories" => Route {#259 …11}
           "HEADadmin/product-categories/create" => Route {#260 …11}
           "POSTadmin/product-categories" => Route {#261 …11}
           "HEADadmin/product-categories/{product_category}" => Route {#262 …11}
           "HEADadmin/product-categories/{product_category}/edit" => Route {#263 …11}
           "PATCHadmin/product-categories/{product_category}" => Route {#264 …11}
           "DELETEadmin/product-categories/{product_category}" => Route {#265 …11}
           "HEADadmin/product-categories/update-position/{id}/{value}" => Route {#258 …11}
           "POSTadmin/product-categories/getChildrenById" => Route {#266 …11}
           "HEADadmin/shops" => Route {#268 …11}
           "HEADadmin/shops/create" => Route {#269 …11}
           "POSTadmin/shops" => Route {#270 …11}
           "HEADadmin/shops/{shop}" => Route {#271 …11}
           "HEADadmin/shops/{shop}/edit" => Route {#272 …11}
           "PATCHadmin/shops/{shop}" => Route {#273 …11}
           "DELETEadmin/shops/{shop}" => Route {#274 …11}
           "HEADadmin/sliders/update-position/{id}/{value}" => Route {#267 …11}
           "HEADadmin/orders" => Route {#276 …11}
           "HEADadmin/orders/create" => Route {#277 …11}
           "POSTadmin/orders" => Route {#278 …11}
           "HEADadmin/orders/{order}" => Route {#279 …11}
           "HEADadmin/orders/{order}/edit" => Route {#280 …11}
           "PATCHadmin/orders/{order}" => Route {#281 …11}
           "DELETEadmin/orders/{order}" => Route {#282 …11}
           "POSTadmin/orders/get-district-by-province" => Route {#202 …11}
           "POSTadmin/orders/choose-delivery" => Route {#283 …11}
           "POSTadmin/orders/change-method-delivery" => Route {#284 …11}
           "HEADadmin/customers" => Route {#286 …11}
           "HEADadmin/customers/create" => Route {#287 …11}
           "POSTadmin/customers" => Route {#288 …11}
           "HEADadmin/customers/{customer}" => Route {#289 …11}
           "HEADadmin/customers/{customer}/edit" => Route {#290 …11}
           "PATCHadmin/customers/{customer}" => Route {#291 …11}
           "DELETEadmin/customers/{customer}" => Route {#292 …11}
           "POSTadmin/customers/update-bulk" => Route {#285 …11}
           "HEADadmin/static-pages" => Route {#294 …11}
           "HEADadmin/static-pages/create" => Route {#295 …11}
           "POSTadmin/static-pages" => Route {#296 …11}
           "HEADadmin/static-pages/{static_page}" => Route {#297 …11}
           "HEADadmin/static-pages/{static_page}/edit" => Route {#298 …11}
           "PATCHadmin/static-pages/{static_page}" => Route {#299 …11}
           "DELETEadmin/static-pages/{static_page}" => Route {#300 …11}
           "HEADadmin/news" => Route {#301 …11}
           "HEADadmin/news/create" => Route {#302 …11}
           "POSTadmin/news" => Route {#303 …11}
           "HEADadmin/news/{news}" => Route {#304 …11}
           "HEADadmin/news/{news}/edit" => Route {#305 …11}
           "PATCHadmin/news/{news}" => Route {#306 …11}
           "DELETEadmin/news/{news}" => Route {#307 …11}
           "HEADadmin/news-categories" => Route {#308 …11}
           "HEADadmin/news-categories/create" => Route {#309 …11}
           "POSTadmin/news-categories" => Route {#310 …11}
           "HEADadmin/news-categories/{news_category}" => Route {#311 …11}
           "HEADadmin/news-categories/{news_category}/edit" => Route {#312 …11}
           "PATCHadmin/news-categories/{news_category}" => Route {#313 …11}
           "DELETEadmin/news-categories/{news_category}" => Route {#314 …11}
           "POSTadmin/news/ajaxUpdateBulk" => Route {#293 …11}
           "HEADadmin/banners" => Route {#316 …11}
           "HEADadmin/banners/create" => Route {#317 …11}
           "POSTadmin/banners" => Route {#318 …11}
           "HEADadmin/banners/{banner}" => Route {#319 …11}
           "HEADadmin/banners/{banner}/edit" => Route {#320 …11}
           "PATCHadmin/banners/{banner}" => Route {#321 …11}
           "DELETEadmin/banners/{banner}" => Route {#322 …11}
           "POSTadmin/newsletters/update-bulk" => Route {#315 …11}
           "HEADadmin/newsletters" => Route {#324 …11}
           "DELETEadmin/newsletters/{newsletter}" => Route {#325 …11}
           "HEADadmin/setting-caches/redis" => Route {#323 …11}
           "HEADadmin/elfinder" => Route {#392 …11}
           "DELETEadmin/elfinder/connector" => Route {#326 …11}
           "HEADadmin/elfinder/ckeditor4" => Route {#328 …11}
           "HEADadmin/elfinder/tinymce" => Route {#395 …11}
           "HEAD/" => Route {#166 …11}
           "HEADbai-viet/{slug}" => Route {#330}
           "HEADhe-thong-cua-hang.html" => Route {#331 …11}
           "HEADlogout" => Route {#332 …11}
           "HEADdang-nhap.html" => Route {#333 …11}
           "HEADfacebook" => Route {#334 …11}
           "HEADaccount/facebook" => Route {#335 …11}
           "HEADgoogle" => Route {#336 …11}
           "HEADaccount/google" => Route {#337 …11}
           "POSTproduct-child" => Route {#338 …11}
           "POSTcart-add" => Route {#339 …11}
           "HEADdanh-muc-san-pham/{slug}-{id}.html" => Route {#340 …11}
           "HEADsan-pham-dac-biet/{slug}-{id}.html" => Route {#341 …11}
           "HEADbo-suu-tap/{slug}-{id}.html" => Route {#342 …11}
           "HEADsan-pham-moi/{slug}-{id}.html" => Route {#343 …11}
           "HEAD{slug}-{id}.html" => Route {#344 …11}
           "HEADdanh-muc-tin/{slug}-{id}.html" => Route {#345 …11}
           "HEADtin-tuc/{slug}-{id}.html" => Route {#346 …11}
           "HEADgio-hang/thong-tin-don-hang.html" => Route {#347 …11}
           "HEADgio-hang/thanh-toan.html" => Route {#348 …11}
           "POSTgio-hang/remove" => Route {#349 …11}
           "POSTgio-hang/update-quantity" => Route {#350 …11}
           "POSTgio-hang/coupon" => Route {#351 …11}
           "HEADgio-hang/hoan-thanh.html" => Route {#352 …11}
           "POSTgio-hang/payment" => Route {#353 …11}
           "HEADtim-kiem.html" => Route {#354 …11}
           "POSTprovinces/get-district" => Route {#355 …11}
           "HEAD404.html" => Route {#356 …11}
           "POSTnewsletter" => Route {#357 …11}
           "HEADadmin/elfinder/popup/{input_id}" => Route {#327 …11}
           "HEADadmin/elfinder/filepicker/{input_id}" => Route {#394 …11}
           "HEADadmin/elfinder/tinymce4" => Route {#396 …11}
           "HEADadmin/elfinder/ckeditor" => Route {#397 …11}
           "HEADadmin/log-viewer" => Route {#399 …11}
           "HEADadmin/log-viewer/logs" => Route {#401 …11}
           "DELETEadmin/log-viewer/logs/delete" => Route {#402 …11}
           "HEADadmin/log-viewer/logs/{date}" => Route {#404 …11}
           "HEADadmin/log-viewer/logs/{date}/download" => Route {#405 …11}
           "HEADadmin/log-viewer/logs/{date}/{level}" => Route {#406 …11}
          ]
          #nameList: array:199 [
           "admin.login" => Route {#167 …6}
           "admin.home" => Route {#168 …11}
           "admin.get-district-by-province" => Route {#169 …11}
           "admin.403" => Route {#170 …11}
           "admin.404" => Route {#171 …11}
           "admin.logout" => Route {#172 …11}
           "admin.change-password" => Route {#174 …11}
           "admin.account" => Route {#176 …11}
           "admin.users.delete" => Route {#177 …11}
           "admin.users.update_password" => Route {#178 …11}
           "admin.users.update_password_put" => Route {#179 …11}
           "admin.users.index" => Route {#181 …11}
           "admin.users.create" => Route {#182 …11}
           "admin.users.store" => Route {#183 …11}
           "admin.users.show" => Route {#184 …11}
           "admin.users.edit" => Route {#185 …11}
           "admin.users.update" => Route {#186 …11}
           "admin.users.destroy" => Route {#187 …11}
           "admin.roles.index" => Route {#188 …11}
           "admin.roles.create" => Route {#189 …11}
           "admin.roles.store" => Route {#190 …11}
           "admin.roles.show" => Route {#191 …11}
           "admin.roles.edit" => Route {#192 …11}
           "admin.roles.update" => Route {#193 …11}
           "admin.roles.destroy" => Route {#194 …11}
           "admin.flush" => Route {#180 …11}
           "admin.sliders.index" => Route {#275 …11}
           "admin.sliders.create" => Route {#196 …11}
           "admin.sliders.store" => Route {#197 …11}
           "admin.sliders.show" => Route {#198 …11}
           "admin.sliders.edit" => Route {#199 …11}
           "admin.sliders.update" => Route {#200 …11}
           "admin.sliders.destroy" => Route {#201 …11}
           "admin.attributes.index" => Route {#203 …11}
           "admin.attributes.create" => Route {#204 …11}
           "admin.attributes.store" => Route {#205 …11}
           "admin.attributes.show" => Route {#206 …11}
           "admin.attributes.edit" => Route {#207 …11}
           "admin.attributes.update" => Route {#208 …11}
           "admin.attributes.destroy" => Route {#209 …11}
           "admin.attributes.getById" => Route {#195 …11}
           "admin.attribute-categories.index" => Route {#211 …11}
           "admin.attribute-categories.store" => Route {#212 …11}
           "admin.attribute-categories.show" => Route {#213 …11}
           "admin.attribute-values.index" => Route {#214 …11}
           "admin.attribute-values.create" => Route {#215 …11}
           "admin.attribute-values.store" => Route {#216 …11}
           "admin.attribute-values.show" => Route {#217 …11}
           "admin.attribute-values.edit" => Route {#218 …11}
           "admin.attribute-values.update" => Route {#219 …11}
           "admin.attribute-values.destroy" => Route {#220 …11}
           "admin.attribute-values.update-bulk" => Route {#210 …11}
           "admin.products.delete-children" => Route {#221 …11}
           "admin.products.delete-image" => Route {#222 …11}
           "admin.products.get-image" => Route {#223 …11}
           "admin.products.index" => Route {#225 …11}
           "admin.products.create" => Route {#226 …11}
           "admin.products.store" => Route {#227 …11}
           "admin.products.show" => Route {#228 …11}
           "admin.products.edit" => Route {#229 …11}
           "admin.products.update" => Route {#230 …11}
           "admin.products.destroy" => Route {#231 …11}
           "admin.products.search" => Route {#224 …11}
           "admin.products.search-by-type" => Route {#232 …11}
           "admin.products.get-by-type" => Route {#233 …11}
           "admin.products.get-product" => Route {#234 …11}
           "admin.products.update-status" => Route {#235 …11}
           "admin.products.save-image" => Route {#237 …11}
           "admin.products.update-bulk" => Route {#236 …11}
           "admin.locations.index" => Route {#238 …11}
           "admin.locations.update" => Route {#239 …11}
           "admin.locations.show" => Route {#240 …11}
           "admin.locations.store" => Route {#241 …11}
           "admin.promotions.index" => Route {#243 …11}
           "admin.promotions.create" => Route {#244 …11}
           "admin.promotions.store" => Route {#245 …11}
           "admin.promotions.show" => Route {#246 …11}
           "admin.promotions.edit" => Route {#247 …11}
           "admin.promotions.update" => Route {#248 …11}
           "admin.promotions.destroy" => Route {#249 …11}
           "admin.coupons.index" => Route {#250 …11}
           "admin.coupons.create" => Route {#251 …11}
           "admin.coupons.store" => Route {#252 …11}
           "admin.coupons.show" => Route {#253 …11}
           "admin.coupons.edit" => Route {#254 …11}
           "admin.coupons.update" => Route {#255 …11}
           "admin.coupons.destroy" => Route {#256 …11}
           "admin.product-categories.sort" => Route {#242 …11}
           "admin.product-categories.storeSortPosition" => Route {#257 …11}
           "admin.product-categories.index" => Route {#259 …11}
           "admin.product-categories.create" => Route {#260 …11}
           "admin.product-categories.store" => Route {#261 …11}
           "admin.product-categories.show" => Route {#262 …11}
           "admin.product-categories.edit" => Route {#263 …11}
           "admin.product-categories.update" => Route {#264 …11}
           "admin.product-categories.destroy" => Route {#265 …11}
           "admin.product-categories.update-position" => Route {#258 …11}
           "admin.product-categories.get-children-by-id" => Route {#266 …11}
           "admin.shops.index" => Route {#268 …11}
           "admin.shops.create" => Route {#269 …11}
           "admin.shops.store" => Route {#270 …11}
           "admin.shops.show" => Route {#271 …11}
           "admin.shops.edit" => Route {#272 …11}
           "admin.shops.update" => Route {#273 …11}
           "admin.shops.destroy" => Route {#274 …11}
           "admin.sliders.update-position" => Route {#267 …11}
           "admin.orders.index" => Route {#276 …11}
           "admin.orders.create" => Route {#277 …11}
           "admin.orders.store" => Route {#278 …11}
           "admin.orders.show" => Route {#279 …11}
           "admin.orders.edit" => Route {#280 …11}
           "admin.orders.update" => Route {#281 …11}
           "admin.orders.destroy" => Route {#282 …11}
           "admin.orders.change-district-by-province" => Route {#202 …11}
           "admin.orders.choose-delivery" => Route {#283 …11}
           "admin.orders.change-method-delivery" => Route {#284 …11}
           "admin.customers.index" => Route {#286 …11}
           "admin.customers.create" => Route {#287 …11}
           "admin.customers.store" => Route {#288 …11}
           "admin.customers.show" => Route {#289 …11}
           "admin.customers.edit" => Route {#290 …11}
           "admin.customers.update" => Route {#291 …11}
           "admin.customers.destroy" => Route {#292 …11}
           "admin.customers.update-bulk" => Route {#285 …11}
           "admin.static-pages.index" => Route {#294 …11}
           "admin.static-pages.create" => Route {#295 …11}
           "admin.static-pages.store" => Route {#296 …11}
           "admin.static-pages.show" => Route {#297 …11}
           "admin.static-pages.edit" => Route {#298 …11}
           "admin.static-pages.update" => Route {#299 …11}
           "admin.static-pages.destroy" => Route {#300 …11}
           "admin.news.index" => Route {#301 …11}
           "admin.news.create" => Route {#302 …11}
           "admin.news.store" => Route {#303 …11}
           "admin.news.show" => Route {#304 …11}
           "admin.news.edit" => Route {#305 …11}
           "admin.news.update" => Route {#306 …11}
           "admin.news.destroy" => Route {#307 …11}
           "admin.news-categories.index" => Route {#308 …11}
           "admin.news-categories.create" => Route {#309 …11}
           "admin.news-categories.store" => Route {#310 …11}
           "admin.news-categories.show" => Route {#311 …11}
           "admin.news-categories.edit" => Route {#312 …11}
           "admin.news-categories.update" => Route {#313 …11}
           "admin.news-categories.destroy" => Route {#314 …11}
           "admin.news.updateBulk" => Route {#293 …11}
           "admin.banners.index" => Route {#316 …11}
           "admin.banners.create" => Route {#317 …11}
           "admin.banners.store" => Route {#318 …11}
           "admin.banners.show" => Route {#319 …11}
           "admin.banners.edit" => Route {#320 …11}
           "admin.banners.update" => Route {#321 …11}
           "admin.banners.destroy" => Route {#322 …11}
           "admin.newsletters.update-bulk" => Route {#315 …11}
           "admin.newsletters.index" => Route {#324 …11}
           "admin.newsletters.destroy" => Route {#325 …11}
           "admin.caches.redis" => Route {#323 …11}
           "elfinder.connector" => Route {#326 …11}
           "admin." => Route {#328 …11}
           "elfinder.tinymce" => Route {#395 …11}
           "home" => Route {#166 …11}
           "home.static-page" => Route {#330}
           "home.partner" => Route {#331 …11}
           "home.logout" => Route {#332 …11}
           "home.get-login" => Route {#333 …11}
           "frontend.facebook-login" => Route {#334 …11}
           "frontend.account-facebook" => Route {#335 …11}
           "frontend.google-login" => Route {#336 …11}
           "frontend.account-google" => Route {#337 …11}
           "home.product-child" => Route {#338 …11}
           "home.cart-add" => Route {#339 …11}
           "home.product-category" => Route {#340 …11}
           "home.product-special" => Route {#341 …11}
           "home.product-colection" => Route {#342 …11}
           "home.product-new" => Route {#343 …11}
           "home.product" => Route {#344 …11}
           "home.news-categories" => Route {#345 …11}
           "home.news" => Route {#346 …11}
           "frontend.cart.info" => Route {#347 …11}
           "frontend.cart.checkout" => Route {#348 …11}
           "frontend.cart.remove" => Route {#349 …11}
           "frontend.cart.update-quantity" => Route {#350 …11}
           "frontend.cart.coupon" => Route {#351 …11}
           "frontend.cart.complete" => Route {#352 …11}
           "frontend.cart.postPayment" => Route {#353 …11}
           "frontend.search" => Route {#354 …11}
           "frontend.get-district-by-province" => Route {#355 …11}
           "frontend.404" => Route {#356 …11}
           "home.newsletter" => Route {#357 …11}
           "elfinder.popup" => Route {#327 …11}
           "elfinder.filepicker" => Route {#394 …11}
           "elfinder.tinymce4" => Route {#396 …11}
           "elfinder.ckeditor" => Route {#397 …11}
           "log-viewer::dashboard" => Route {#399 …11}
           "log-viewer::logs.list" => Route {#401 …11}
           "log-viewer::logs.delete" => Route {#402 …11}
           "log-viewer::logs.show" => Route {#404 …11}
           "log-viewer::logs.download" => Route {#405 …11}
           "log-viewer::logs.filter" => Route {#406 …11}
          ]
          #actionList: array:202 [
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@getLogin" => Route {#165}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@postLogin" => Route {#167 …6}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@index" => Route {#168 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@getDistrictByProvince" => Route {#169 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@get403" => Route {#170 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@get404" => Route {#171 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@getLogout" => Route {#172 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@changePassword" => Route {#173 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@postChangePassword" => Route {#174 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@account" => Route {#175 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@postAccount" => Route {#176 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\UsersController@delete" => Route {#177 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\UsersController@changePassword" => Route {#178 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\UsersController@postChangePassword" => Route {#179 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\UsersController@index" => Route {#181 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\UsersController@create" => Route {#182 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\UsersController@store" => Route {#183 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\UsersController@show" => Route {#184 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\UsersController@edit" => Route {#185 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\UsersController@update" => Route {#186 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\UsersController@destroy" => Route {#187 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\RolesController@index" => Route {#188 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\RolesController@create" => Route {#189 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\RolesController@store" => Route {#190 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\RolesController@show" => Route {#191 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\RolesController@edit" => Route {#192 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\RolesController@update" => Route {#193 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\RolesController@destroy" => Route {#194 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\HomeController@flushCache" => Route {#180 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\SlidersController@index" => Route {#275 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\SlidersController@create" => Route {#196 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\SlidersController@store" => Route {#197 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\SlidersController@show" => Route {#198 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\SlidersController@edit" => Route {#199 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\SlidersController@update" => Route {#200 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\SlidersController@destroy" => Route {#201 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributesController@index" => Route {#203 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributesController@create" => Route {#204 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributesController@store" => Route {#205 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributesController@show" => Route {#206 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributesController@edit" => Route {#207 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributesController@update" => Route {#208 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributesController@destroy" => Route {#209 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributesController@getById" => Route {#195 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeCategoriesController@index" => Route {#211 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeCategoriesController@store" => Route {#212 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeCategoriesController@show" => Route {#213 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeValuesController@index" => Route {#214 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeValuesController@create" => Route {#215 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeValuesController@store" => Route {#216 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeValuesController@show" => Route {#217 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeValuesController@edit" => Route {#218 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeValuesController@update" => Route {#219 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeValuesController@destroy" => Route {#220 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\AttributeValuesController@updateBulk" => Route {#210 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@deleteChildren" => Route {#221 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@deleteImage" => Route {#222 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@getImage" => Route {#223 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@index" => Route {#225 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@create" => Route {#226 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@store" => Route {#227 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@show" => Route {#228 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@edit" => Route {#229 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@update" => Route {#230 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@destroy" => Route {#231 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@search" => Route {#224 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@searchByType" => Route {#232 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@getByType" => Route {#233 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@getById" => Route {#234 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@updateStatus" => Route {#235 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@saveImage" => Route {#237 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductsController@updateBulk" => Route {#236 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\LocationsController@index" => Route {#238 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\LocationsController@update" => Route {#239 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\LocationsController@show" => Route {#240 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\LocationsController@store" => Route {#241 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\PromotionsController@index" => Route {#243 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\PromotionsController@create" => Route {#244 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\PromotionsController@store" => Route {#245 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\PromotionsController@show" => Route {#246 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\PromotionsController@edit" => Route {#247 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\PromotionsController@update" => Route {#248 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\PromotionsController@destroy" => Route {#249 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CouponsController@index" => Route {#250 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CouponsController@create" => Route {#251 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CouponsController@store" => Route {#252 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CouponsController@show" => Route {#253 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CouponsController@edit" => Route {#254 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CouponsController@update" => Route {#255 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CouponsController@destroy" => Route {#256 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@sortPosition" => Route {#242 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@storeSortPosition" => Route {#257 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@index" => Route {#259 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@create" => Route {#260 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@store" => Route {#261 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@show" => Route {#262 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@edit" => Route {#263 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@update" => Route {#264 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@destroy" => Route {#265 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@updatePosition" => Route {#258 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ProductCategoriesController@getChildrenById" => Route {#266 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ShopsController@index" => Route {#268 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ShopsController@create" => Route {#269 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ShopsController@store" => Route {#270 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ShopsController@show" => Route {#271 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ShopsController@edit" => Route {#272 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ShopsController@update" => Route {#273 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\ShopsController@destroy" => Route {#274 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\SlidersController@updatePosition" => Route {#267 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\OrdersController@index" => Route {#276 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\OrdersController@create" => Route {#277 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\OrdersController@store" => Route {#278 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\OrdersController@show" => Route {#279 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\OrdersController@edit" => Route {#280 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\OrdersController@update" => Route {#281 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\OrdersController@destroy" => Route {#282 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\OrdersController@getDistrictByProvince" => Route {#202 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\OrdersController@chooseDelivery" => Route {#283 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\OrdersController@changeMethodDelivery" => Route {#284 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CustomersController@index" => Route {#286 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CustomersController@create" => Route {#287 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CustomersController@store" => Route {#288 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CustomersController@show" => Route {#289 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CustomersController@edit" => Route {#290 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CustomersController@update" => Route {#291 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CustomersController@destroy" => Route {#292 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\CustomersController@updateBulk" => Route {#285 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\StaticPagesController@index" => Route {#294 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\StaticPagesController@create" => Route {#295 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\StaticPagesController@store" => Route {#296 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\StaticPagesController@show" => Route {#297 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\StaticPagesController@edit" => Route {#298 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\StaticPagesController@update" => Route {#299 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\StaticPagesController@destroy" => Route {#300 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsController@index" => Route {#301 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsController@create" => Route {#302 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsController@store" => Route {#303 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsController@show" => Route {#304 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsController@edit" => Route {#305 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsController@update" => Route {#306 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsController@destroy" => Route {#307 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsCategoriesController@index" => Route {#308 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsCategoriesController@create" => Route {#309 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsCategoriesController@store" => Route {#310 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsCategoriesController@show" => Route {#311 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsCategoriesController@edit" => Route {#312 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsCategoriesController@update" => Route {#313 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsCategoriesController@destroy" => Route {#314 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewsController@updateBulk" => Route {#293 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\BannersController@index" => Route {#316 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\BannersController@create" => Route {#317 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\BannersController@store" => Route {#318 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\BannersController@show" => Route {#319 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\BannersController@edit" => Route {#320 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\BannersController@update" => Route {#321 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\BannersController@destroy" => Route {#322 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewslettersController@updateBulk" => Route {#315 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewslettersController@index" => Route {#324 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\NewslettersController@destroy" => Route {#325 …11}
           "App\Http\Controllers\Backend\SettingsController@redis" => Route {#323 …11}
           "Barryvdh\Elfinder\ElfinderController@showIndex" => Route {#392 …11}
           "Barryvdh\Elfinder\ElfinderController@showConnector" => Route {#326 …11}
           "Barryvdh\Elfinder\ElfinderController@showCKeditor4" => Route {#397 …11}
           "Barryvdh\Elfinder\ElfinderController@showTinyMCE4" => Route {#396 …11}
           "App\Http\Controllers\HomeController@home" => Route {#166 …11}
           "App\Http\Controllers\HomeController@staticPage" => Route {#330}
           "App\Http\Controllers\HomeController@partner" => Route {#331 …11}
           "App\Http\Controllers\AuthController@getLogout" => Route {#332 …11}
           "App\Http\Controllers\AuthController@getLogin" => Route {#333 …11}
           "App\Http\Controllers\AuthController@facebookRedirect" => Route {#334 …11}
           "App\Http\Controllers\AuthController@facebook" => Route {#335 …11}
           "App\Http\Controllers\AuthController@googleRedirect" => Route {#336 …11}
           "App\Http\Controllers\AuthController@google" => Route {#337 …11}
           "App\Http\Controllers\ProductsController@getChild" => Route {#338 …11}
           "App\Http\Controllers\CartsController@add" => Route {#339 …11}
           "App\Http\Controllers\ProductsController@category" => Route {#340 …11}
           "App\Http\Controllers\ProductsController@special" => Route {#341 …11}
           "App\Http\Controllers\ProductsController@colection" => Route {#342 …11}
           "App\Http\Controllers\ProductsController@new" => Route {#343 …11}
           "App\Http\Controllers\ProductsController@product" => Route {#344 …11}
           "App\Http\Controllers\HomeController@getNewsCategory" => Route {#345 …11}
           "App\Http\Controllers\HomeController@getNews" => Route {#346 …11}
           "App\Http\Controllers\CartsController@info" => Route {#347 …11}
           "App\Http\Controllers\CartsController@checkout" => Route {#348 …11}
           "App\Http\Controllers\CartsController@remove" => Route {#349 …11}
           "App\Http\Controllers\CartsController@updateQuantity" => Route {#350 …11}
           "App\Http\Controllers\CartsController@coupon" => Route {#351 …11}
           "App\Http\Controllers\CartsController@complete" => Route {#352 …11}
           "App\Http\Controllers\CartsController@postPayment" => Route {#353 …11}
           "App\Http\Controllers\HomeController@search" => Route {#354 …11}
           "App\Http\Controllers\HomeController@getDistrictByProvince" => Route {#355 …11}
           "App\Http\Controllers\HomeController@get404" => Route {#356 …11}
           "App\Http\Controllers\HomeController@newsletter" => Route {#357 …11}
           "Barryvdh\Elfinder\ElfinderController@showPopup" => Route {#327 …11}
           "Barryvdh\Elfinder\ElfinderController@showFilePicker" => Route {#394 …11}
           "Barryvdh\Elfinder\ElfinderController@showTinyMCE" => Route {#395 …11}
           "Arcanedev\LogViewer\Http\Controllers\LogViewerController@index" => Route {#399 …11}
           "Arcanedev\LogViewer\Http\Controllers\LogViewerController@listLogs" => Route {#401 …11}
           "Arcanedev\LogViewer\Http\Controllers\LogViewerController@delete" => Route {#402 …11}
           "Arcanedev\LogViewer\Http\Controllers\LogViewerController@show" => Route {#404 …11}
           "Arcanedev\LogViewer\Http\Controllers\LogViewerController@download" => Route {#405 …11}
           "Arcanedev\LogViewer\Http\Controllers\LogViewerController@showByLevel" => Route {#406 …11}
          ]
         }
         "translation.loader" => FileLoader {#362
          #files: Filesystem {#150}
          #path: "/var/www/html/ladoda.com.vn/resources/lang"
          #hints: array:1 [ …1]
         }
         "translator" => Translator {#363
          #loader: FileLoader {#362}
          #locale: null
          #fallback: "vi"
          #loaded: []
          #selector: null
          #parsed: []
         }
         "blade.compiler" => BladeCompiler {#368
          #extensions: []
          #customDirectives: array:6 [ …6]
          #path: null
          #compilers: array:4 [ …4]
          #rawTags: array:2 [ …2]
          #contentTags: array:2 [ …2]
          #escapedTags: array:2 [ …2]
          #echoFormat: "e(%s)"
          #footer: []
          #verbatimPlaceholder: "@__verbatim__@"
          #verbatimBlocks: []
          #forelseCounter: 0
          #files: Filesystem {#150}
          #cachePath: "/var/www/html/ladoda.com.vn/storage/framework/views"
         }
         "validation.presence" => DatabasePresenceVerifier {#379
          #db: DatabaseManager {#23}
          #connection: null
         }
         "validator" => Factory {#378
          #translator: Translator {#363}
          #verifier: DatabasePresenceVerifier {#379}
          #container: Application {#2}
          #extensions: array:1 [ …1]
          #implicitExtensions: []
          #replacers: []
          #fallbackMessages: []
          #resolver: null
         }
         "html" => HtmlBuilder {#386
          #url: UrlGenerator {#159 …9}
          #view: Factory {#151}
         }
         "session" => SessionManager {#387
          #app: Application {#2}
          #customCreators: []
          #drivers: array:1 [ …1]
         }
         "session.store" => Store {#389}
         "form" => FormBuilder {#385
          #html: HtmlBuilder {#386}
          #url: UrlGenerator {#159 …9}
          #view: Factory {#151}
          #csrfToken: null
          #session: Store {#389}
          #model: null
          #labels: []
          #reserved: array:5 [ …5]
          #spoofedMethods: array:3 [ …3]
          #skipValueTypes: array:4 [ …4]
         }
         "Illuminate\Routing\Route" => Route {#330}
         "encrypter" => Encrypter {#522
          #key: b"‗BJ│╚ù\tX╠╔▓%Kf¡Æì"uA║¼²\x05pÎ&\x04îÝe÷"
          #cipher: "AES-256-CBC"
         }
         "cookie" => CookieJar {#526
          #path: "/"
          #domain: null
          #secure: false
          #queued: []
         }
         "Illuminate\Session\Middleware\StartSession" => StartSession {#529
          #manager: SessionManager {#387}
          #sessionHandled: true
         }
         "cache" => CacheManager {#545
          #app: Application {#2}
          #stores: array:1 [ …1]
          #customCreators: []
         }
         "redis" => Database {#548
          #clients: array:1 [ …1]
         }
         "Illuminate\Contracts\Debug\ExceptionHandler" => Handler {#585
          #dontReport: array:6 [ …6]
          #container: Application {#2}
         }
        ]
        #aliases: array:69 [
         "Illuminate\Foundation\Application" => "app"
         "Illuminate\Contracts\Container\Container" => "app"
         "Illuminate\Contracts\Foundation\Application" => "app"
         "Illuminate\Auth\AuthManager" => "auth"
         "Illuminate\Contracts\Auth\Factory" => "auth"
         "Illuminate\Contracts\Auth\Guard" => "auth.driver"
         "Illuminate\View\Compilers\BladeCompiler" => "blade.compiler"
         "Illuminate\Cache\CacheManager" => "cache"
         "Illuminate\Contracts\Cache\Factory" => "cache"
         "Illuminate\Cache\Repository" => "cache.store"
         "Illuminate\Contracts\Cache\Repository" => "cache.store"
         "Illuminate\Config\Repository" => "config"
         "Illuminate\Contracts\Config\Repository" => "config"
         "Illuminate\Cookie\CookieJar" => "cookie"
         "Illuminate\Contracts\Cookie\Factory" => "cookie"
         "Illuminate\Contracts\Cookie\QueueingFactory" => "cookie"
         "Illuminate\Encryption\Encrypter" => "encrypter"
         "Illuminate\Contracts\Encryption\Encrypter" => "encrypter"
         "Illuminate\Database\DatabaseManager" => "db"
         "Illuminate\Database\Connection" => "db.connection"
         "Illuminate\Database\ConnectionInterface" => "db.connection"
         "Illuminate\Events\Dispatcher" => "events"
         "Illuminate\Contracts\Events\Dispatcher" => "events"
         "Illuminate\Filesystem\Filesystem" => "files"
         "Illuminate\Filesystem\FilesystemManager" => "filesystem"
         "Illuminate\Contracts\Filesystem\Factory" => "filesystem"
         "Illuminate\Contracts\Filesystem\Filesystem" => "filesystem.disk"
         "Illuminate\Contracts\Filesystem\Cloud" => "filesystem.cloud"
         "Illuminate\Contracts\Hashing\Hasher" => "hash"
         "Illuminate\Translation\Translator" => "translator"
         "Symfony\Component\Translation\TranslatorInterface" => "translator"
         "Illuminate\Log\Writer" => "log"
         "Illuminate\Contracts\Logging\Log" => "log"
         "Psr\Log\LoggerInterface" => "log"
         "Illuminate\Mail\Mailer" => "mailer"
         "Illuminate\Contracts\Mail\Mailer" => "mailer"
         "Illuminate\Contracts\Mail\MailQueue" => "mailer"
         "Illuminate\Auth\Passwords\PasswordBrokerManager" => "auth.password"
         "Illuminate\Contracts\Auth\PasswordBrokerFactory" => "auth.password"
         "Illuminate\Auth\Passwords\PasswordBroker" => "auth.password.broker"
         "Illuminate\Contracts\Auth\PasswordBroker" => "auth.password.broker"
         "Illuminate\Queue\QueueManager" => "queue"
         "Illuminate\Contracts\Queue\Factory" => "queue"
         "Illuminate\Contracts\Queue\Monitor" => "queue"
         "Illuminate\Contracts\Queue\Queue" => "queue.connection"
         "Illuminate\Queue\Failed\FailedJobProviderInterface" => "queue.failer"
         "Illuminate\Routing\Redirector" => "redirect"
         "Illuminate\Redis\Database" => "redis"
         "Illuminate\Contracts\Redis\Database" => "redis"
         "Illuminate\Http\Request" => "request"
         "Symfony\Component\HttpFoundation\Request" => "request"
         "Illuminate\Routing\Router" => "router"
         "Illuminate\Contracts\Routing\Registrar" => "router"
         "Illuminate\Session\SessionManager" => "session"
         "Illuminate\Session\Store" => "session.store"
         "Symfony\Component\HttpFoundation\Session\SessionInterface" => "session.store"
         "Illuminate\Routing\UrlGenerator" => "url"
         "Illuminate\Contracts\Routing\UrlGenerator" => "url"
         "Illuminate\Validation\Factory" => "validator"
         "Illuminate\Contracts\Validation\Factory" => "validator"
         "Illuminate\View\Factory" => "view"
         "Illuminate\Contracts\View\Factory" => "view"
         "Illuminate\Contracts\Notifications\Dispatcher" => "Illuminate\Notifications\ChannelManager"
         "Illuminate\Contracts\Notifications\Factory" => "Illuminate\Notifications\ChannelManager"
         "Laratrust\Laratrust" => "laratrust"
         "Maatwebsite\Excel\Classes\PHPExcel" => "phpexcel"
         "Intervention\Image\ImageManager" => "image"
         "Collective\Html\HtmlBuilder" => "html"
         "Collective\Html\FormBuilder" => "form"
        ]
        #extenders: []
        #tags: []
        #buildStack: []
        +contextual: []
        #reboundCallbacks: array:2 [
         "request" => array:2 [
          0 => Closure {#48 …5}
          1 => Closure {#160 …5}
         ]
         "routes" => array:1 [
          0 => Closure {#162 …5}
         ]
        ]
        #globalResolvingCallbacks: []
        #globalAfterResolvingCallbacks: []
        #resolvingCallbacks: array:1 [
         "Illuminate\Foundation\Http\FormRequest" => array:1 [
          0 => Closure {#145 …5}
         ]
        ]
        #afterResolvingCallbacks: array:1 [
         "Illuminate\Contracts\Validation\ValidatesWhenResolved" => array:1 [
          0 => Closure {#143 …5}
         ]
        ]
       }
       #listeners: array:11 [
        "App\Events\SendActiveCode" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
        "App\Events\ActiveSuccessfully" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
        "App\Events\RegisterSuccessfully" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
        "App\Events\OrderSuccessfully" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
        "App\Events\OrderSendMail" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
        "composing: frontend.master_news" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
        "eloquent.updated: App\ProductCategory" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
        "eloquent.deleted: App\ProductCategory" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
        "eloquent.saved: App\ProductCategory" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
        "eloquent.created: App\ProductCategory" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
        "eloquent.updated: App\StaticPage" => array:1 [
         0 => array:1 [ …1]
        ]
       ]
       #wildcards: []
       #sorted: array:55 [
        "Illuminate\Events\EventServiceProvider" => []
        "Illuminate\Routing\RoutingServiceProvider" => []
        "bootstrapping: Illuminate\Foundation\Bootstrap\DetectEnvironment" => []
        "bootstrapped: Illuminate\Foundation\Bootstrap\DetectEnvironment" => []
        "bootstrapping: Illuminate\Foundation\Bootstrap\LoadConfiguration" => []
        "bootstrapped: Illuminate\Foundation\Bootstrap\LoadConfiguration" => []
        "bootstrapping: Illuminate\Foundation\Bootstrap\ConfigureLogging" => []
        "bootstrapped: Illuminate\Foundation\Bootstrap\ConfigureLogging" => []
        "bootstrapping: Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions" => []
        "bootstrapped: Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions" => []
        "bootstrapping: Illuminate\Foundation\Bootstrap\RegisterFacades" => []
        "bootstrapped: Illuminate\Foundation\Bootstrap\RegisterFacades" => []
        "bootstrapping: Illuminate\Foundation\Bootstrap\RegisterProviders" => []
        "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider" => []
        "Illuminate\Cookie\CookieServiceProvider" => []
        "Illuminate\Database\DatabaseServiceProvider" => []
        "Illuminate\Encryption\EncryptionServiceProvider" => []
        "Illuminate\Filesystem\FilesystemServiceProvider" => []
        "Illuminate\Foundation\Providers\FoundationServiceProvider" => []
        "Illuminate\Notifications\NotificationServiceProvider" => []
        "Illuminate\Pagination\PaginationServiceProvider" => []
        "Illuminate\Session\SessionServiceProvider" => []
        "Illuminate\View\ViewServiceProvider" => []
        "App\Providers\AppServiceProvider" => []
        "App\Providers\BroadcastServiceProvider" => []
        "App\Providers\AuthServiceProvider" => []
        "App\Providers\EventServiceProvider" => []
        "App\Providers\RouteServiceProvider" => []
        "App\Providers\ComposerServiceProvider" => []
        "Arcanedev\LogViewer\Providers\UtilitiesServiceProvider" => []
        "Arcanedev\LogViewer\LogViewerServiceProvider" => []
        "Laratrust\LaratrustServiceProvider" => []
        "Maatwebsite\Excel\ExcelServiceProvider" => []
        "Intervention\Image\ImageServiceProvider" => []
        "Anhskohbo\NoCaptcha\NoCaptchaServiceProvider" => []
        "Barryvdh\Elfinder\ElfinderServiceProvider" => []
        "Jenssegers\Agent\AgentServiceProvider" => []
        "bootstrapped: Illuminate\Foundation\Bootstrap\RegisterProviders" => []
        "bootstrapping: Illuminate\Foundation\Bootstrap\BootProviders" => []
        "Illuminate\Translation\TranslationServiceProvider" => []
        "Arcanedev\LogViewer\Providers\RouteServiceProvider" => []
        "Illuminate\Validation\ValidationServiceProvider" => []
        "Collective\Html\HtmlServiceProvider" => []
        "bootstrapped: Illuminate\Foundation\Bootstrap\BootProviders" => []
        "Illuminate\Routing\Events\RouteMatched" => []
        "Illuminate\Cache\CacheServiceProvider" => []
        "Illuminate\Redis\RedisServiceProvider" => []
        "Illuminate\Cache\Events\CacheMissed" => []
        "eloquent.booting: App\ProductCategory" => []
        "eloquent.booted: App\ProductCategory" => []
        "Illuminate\Database\Events\QueryExecuted" => []
        "Illuminate\Cache\Events\KeyWritten" => []
        "Illuminate\Cache\Events\CacheHit" => []
        "eloquent.booting: App\StaticPage" => []
        "eloquent.booted: App\StaticPage" => []
       ]
       #firing: []
       #queueResolver: Closure {#7
        class: "Illuminate\Events\EventServiceProvider"
        this: EventServiceProvider {#4}
        use: {
         $app: Application {#2}
        }
        file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Events/EventServiceProvider.php"
        line: "17 to 19"
       }
      }
      #container: Application {#2}
      #routes: RouteCollection {#27}
      #current: Route {#330}
      #currentRequest: Request {#41}
      #middleware: array:10 [
       "auth" => "Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate"
       "bindings" => "Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings"
       "can" => "Illuminate\Auth\Middleware\Authorize"
       "guest" => "App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated"
       "throttle" => "Illuminate\Routing\Middleware\ThrottleRequests"
       "role" => "Laratrust\Middleware\LaratrustRole"
       "permission" => "Laratrust\Middleware\LaratrustPermission"
       "ability" => "Laratrust\Middleware\LaratrustAbility"
       "admin" => "App\Http\Middleware\AdminAuthenticate"
       "customer" => "App\Http\Middleware\CustomerAuthenticate"
      ]
      #middlewareGroups: array:2 [
       "web" => array:6 [
        0 => "App\Http\Middleware\EncryptCookies"
        1 => "Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse"
        2 => "Illuminate\Session\Middleware\StartSession"
        3 => "Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession"
        4 => "App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken"
        5 => "Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings"
       ]
       "api" => array:2 [
        0 => "throttle:60,1"
        1 => "bindings"
       ]
      ]
      +middlewarePriority: array:6 [
       0 => "Illuminate\Session\Middleware\StartSession"
       1 => "Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession"
       2 => "Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate"
       3 => "Illuminate\Session\Middleware\AuthenticateSession"
       4 => "Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings"
       5 => "Illuminate\Auth\Middleware\Authorize"
      ]
      #binders: array:1 [
       "_missing" => Closure {#28
        class: "Illuminate\Routing\Router"
        this: Router {#25}
        parameters: { …1}
        file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php"
        line: "124 to 126"
       }
      ]
      #patterns: []
      #groupStack: []
     }
     #container: Application {#2}
    }
    1 => HomeController {#506}
    2 => "staticPage"
   ]
  }
  37. Illuminate\Routing\Route->run() ==> Illuminate\Routing\Route->runController(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Route.php:144: """
     if ($this->isControllerAction()) {\n
       return $this->runController();\n
     }\n
     """
   }
   args: []
  }
  36. Illuminate\Routing\Router->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Routing\Route->run(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:653: """
     return $this->prepareResponse(\n
       $request, $route->run($request)\n
     );\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  35. Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Routing\Router->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53: """
     try {\n
       return $destination($passable);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  34. App\Http\Controllers\FrontendController->App\Http\Controllers\{closure}() ==> Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/app/Http/Controllers/FrontendController.php:86: """
     \n
       return $next($request);\n
     });\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  33. Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}() ==> App\Http\Controllers\FrontendController->App\Http\Controllers\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:120: """
       // the appropriate method and arguments, returning the results back out.\n
       return $pipe($passable, $stack);\n
     } elseif (! is_object($pipe)) {\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => Request {#41}
    1 => Closure {#509
     class: "Illuminate\Routing\Pipeline"
     this: Pipeline {#505 …}
     parameters: {
      $passable: {}
     }
     use: {
      $destination: Closure {#408
       class: "Illuminate\Routing\Router"
       this: Router {#25}
       parameters: {
        $request: {}
       }
       use: {
        $route: Route {#330}
       }
       file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php"
       line: "651 to 655"
      }
     }
     file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php"
     line: "51 to 59"
    }
   ]
  }
  32. Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:33: """
     \n
       return $callable($passable);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  31. Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings->handle() ==> Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Middleware/SubstituteBindings.php:41: """
     \n
       return $next($request);\n
     }\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  30. Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}() ==> Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings->handle(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:137: """
     \n
       return $pipe->{$this->method}(...$parameters);\n
     };\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => Request {#41}
    1 => Closure {#510
     class: "Illuminate\Routing\Pipeline"
     this: Pipeline {#505 …}
     parameters: {
      $passable: {}
     }
     use: {
      $stack: Closure {#509}
      $pipe: Closure {#507}
     }
     file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php"
     line: "28 to 39"
    }
   ]
  }
  29. Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:33: """
     \n
       return $callable($passable);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  28. Illuminate\Foundation\Http\Middleware\VerifyCsrfToken->handle() ==> Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Middleware/VerifyCsrfToken.php:65: """
     ) {\n
       return $this->addCookieToResponse($request, $next($request));\n
     }\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  27. Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}() ==> Illuminate\Foundation\Http\Middleware\VerifyCsrfToken->handle(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:137: """
     \n
       return $pipe->{$this->method}(...$parameters);\n
     };\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => Request {#41}
    1 => Closure {#511
     class: "Illuminate\Routing\Pipeline"
     this: Pipeline {#505 …}
     parameters: {
      $passable: {}
     }
     use: {
      $stack: Closure {#510}
      $pipe: "Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings"
     }
     file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php"
     line: "28 to 39"
    }
   ]
  }
  26. Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:33: """
     \n
       return $callable($passable);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  25. Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession->handle() ==> Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Middleware/ShareErrorsFromSession.php:49: """
     \n
       return $next($request);\n
     }\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  24. Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}() ==> Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession->handle(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:137: """
     \n
       return $pipe->{$this->method}(...$parameters);\n
     };\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => Request {#41}
    1 => Closure {#512
     class: "Illuminate\Routing\Pipeline"
     this: Pipeline {#505 …}
     parameters: {
      $passable: {}
     }
     use: {
      $stack: Closure {#511}
      $pipe: "App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken"
     }
     file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php"
     line: "28 to 39"
    }
   ]
  }
  23. Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:33: """
     \n
       return $callable($passable);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  22. Illuminate\Session\Middleware\StartSession->handle() ==> Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:64: """
     \n
     $response = $next($request);\n
     \n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  21. Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}() ==> Illuminate\Session\Middleware\StartSession->handle(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:137: """
     \n
       return $pipe->{$this->method}(...$parameters);\n
     };\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => Request {#41}
    1 => Closure {#513
     class: "Illuminate\Routing\Pipeline"
     this: Pipeline {#505 …}
     parameters: {
      $passable: {}
     }
     use: {
      $stack: Closure {#512}
      $pipe: "Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession"
     }
     file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php"
     line: "28 to 39"
    }
   ]
  }
  20. Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:33: """
     \n
       return $callable($passable);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  19. Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse->handle() ==> Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/Middleware/AddQueuedCookiesToResponse.php:37: """
     {\n
       $response = $next($request);\n
     \n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  18. Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}() ==> Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse->handle(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:137: """
     \n
       return $pipe->{$this->method}(...$parameters);\n
     };\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => Request {#41}
    1 => Closure {#514
     class: "Illuminate\Routing\Pipeline"
     this: Pipeline {#505 …}
     parameters: {
      $passable: {}
     }
     use: {
      $stack: Closure {#513}
      $pipe: "Illuminate\Session\Middleware\StartSession"
     }
     file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php"
     line: "28 to 39"
    }
   ]
  }
  17. Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:33: """
     \n
       return $callable($passable);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  16. Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies->handle() ==> Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/Middleware/EncryptCookies.php:59: """
     {\n
       return $this->encrypt($next($this->decrypt($request)));\n
     }\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  15. Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}() ==> Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies->handle(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:137: """
     \n
       return $pipe->{$this->method}(...$parameters);\n
     };\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => Request {#41}
    1 => Closure {#515
     class: "Illuminate\Routing\Pipeline"
     this: Pipeline {#505 …}
     parameters: {
      $passable: {}
     }
     use: {
      $stack: Closure {#514}
      $pipe: "Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse"
     }
     file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php"
     line: "28 to 39"
    }
   ]
  }
  14. Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:33: """
     \n
       return $callable($passable);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  13. Illuminate\Pipeline\Pipeline->then() ==> Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:104: """
     \n
       return $callable($this->passable);\n
     }\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  12. Illuminate\Routing\Router->runRouteWithinStack() ==> Illuminate\Pipeline\Pipeline->then(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:655: """
                 );\n
               });\n
     }\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Closure {#408}
   ]
  }
  11. Illuminate\Routing\Router->dispatchToRoute() ==> Illuminate\Routing\Router->runRouteWithinStack(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:629: """
     \n
     $response = $this->runRouteWithinStack($route, $request);\n
     \n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => Route {#330}
    1 => Request {#41}
   ]
  }
  10. Illuminate\Routing\Router->dispatch() ==> Illuminate\Routing\Router->dispatchToRoute(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:607: """
     \n
       return $this->dispatchToRoute($request);\n
     }\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  9. Illuminate\Foundation\Http\Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}() ==> Illuminate\Routing\Router->dispatch(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:268: """
     \n
       return $this->router->dispatch($request);\n
     };\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  8. Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Foundation\Http\Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53: """
     try {\n
       return $destination($passable);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  7. Illuminate\Foundation\Http\Middleware\CheckForMaintenanceMode->handle() ==> Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Middleware/CheckForMaintenanceMode.php:46: """
     \n
       return $next($request);\n
     }\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  6. Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}() ==> Illuminate\Foundation\Http\Middleware\CheckForMaintenanceMode->handle(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:137: """
     \n
       return $pipe->{$this->method}(...$parameters);\n
     };\n
     """
   }
   args: array:2 [
    0 => Request {#41}
    1 => Closure {#31
     class: "Illuminate\Routing\Pipeline"
     this: Pipeline {#32 …}
     parameters: {
      $passable: {}
     }
     use: {
      $destination: Closure {#329
       class: "Illuminate\Foundation\Http\Kernel"
       this: Kernel {#26 …}
       parameters: {
        $request: {}
       }
       file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php"
       line: "265 to 269"
      }
     }
     file: "/var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php"
     line: "51 to 59"
    }
   ]
  }
  5. Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}() ==> Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:33: """
     \n
       return $callable($passable);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  4. Illuminate\Pipeline\Pipeline->then() ==> Illuminate\Routing\Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:104: """
     \n
       return $callable($this->passable);\n
     }\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  3. Illuminate\Foundation\Http\Kernel->sendRequestThroughRouter() ==> Illuminate\Pipeline\Pipeline->then(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:150: """
             ->through($this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : $this->middleware)\n
             ->then($this->dispatchToRouter());\n
     }\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Closure {#329}
   ]
  }
  2. Illuminate\Foundation\Http\Kernel->handle() ==> Illuminate\Foundation\Http\Kernel->sendRequestThroughRouter(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:117: """
     \n
       $response = $this->sendRequestThroughRouter($request);\n
     } catch (Exception $e) {\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
  1. {main} ==> Illuminate\Foundation\Http\Kernel->handle(): {
   src: {
    /var/www/html/ladoda.com.vn/public/index.php:53: """
     $response = $kernel->handle(\n
       $request = Illuminate\Http\Request::capture()\n
     );\n
     """
   }
   args: array:1 [
    0 => Request {#41}
   ]
  }
 }
}